Банкова сметка

Банкова сметка:
"Първа инвестиционна банка" АД IBAN - номера с банков код FINVBGSF и банкова сметка BG38FINV915031UB067343

Плащане чрез ПОС

Сигнали за корупция

Сигнали за корупция подавайте на телефон 073 894 103 или на ел. поща адрес bdblg@wabd.bg, както и към комисията за превенция и противодействие на корупцията.

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ проведе информационна кампания по проблемите, свързани с наводненията. В нея участваха представители на РИОСВ, РЗИ регионалните структури на Пожарна безопасност и защита на населението, БЧК, Държавната агенция за метеорологичен и технически надзор, Напоителни системи и  областните и общински администрации в териториалния обхват на БДЗБР. Гост на събитието беше и представител на сдружение Геополиморфик Клауд, член на Copernicus Relays мрежата на програма Коперник на ЕК.  Инициативата  имаше  за  цел да подобри координацията и сътрудничеството между компетентните органи, ангажирани с управлението на риска от наводнения.

 Участниците се запознаха с предстоящите дейности по разработването на вторите ПУРН и третите Планове за управление на речните басейни (ПУРБ) и със сключеното през 2018 г. споразумение между Министерство на околната среда и водите и Международната банка за  възстановяване и развитие, за предоставяне на аналитични услуги, подпомагащи подготовката и изпълнението на двата плана.   

                                    

Разгледани бяха и индикаторите за изпълнение на мерките за наблюдение и контрол на въздействието върху околната среда и човешкото здраве при прилагането на ПУРН за периода 2016-2021 г. от Становището по ЕО.

Бяха обсъдени въпроси  за експлоатацията и техническото състояние на малките язовири, попадащи в териториалният обхват на ЗБР. Дискутирани бяха и теми  и въпроси, свързани с аварийни ситуации и реакции при наводнения, и участие на доброволните формирования.

Участниците се запознаха  и с  Програмата Коперник на ЕС.

Инициативата се организира от БДЗБР за втора поредна година, в изпълнение на мярката от ПУРН на Западнобеломорски район за периода 2016-2021 г. – „Провеждане на обучителна и информационна кампания по проблемите, свързани с наводненията“. 

 

 

Материали от срещата са налични тук

 МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ОБЯВЯВА

   НАЦИОНАЛНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС

 „ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО” 2018-2019 г.

Конкурсът се провежда в рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г., приета с Решение № 538 от МС на 12.09.2013г.

Националният конкурс се провежда по инициатива на Министерството на здравеопазването (МЗ), в партньорство с Министерството на образованието и науката (МОН), Министерството на културата (МК) и Министерството на младежта и спорта (ММС), Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и Представителството на Европейската комисия в България (ПЕКБ).

Националният конкурс започва от 22 октомври 2018 г. и продължава до 10 май 2019 г. Конкурсът ще протече в две фази. През първата фаза (22 октомври 2018 г. – 15 декември 2018 г.) участниците трябва да изготвят и да изпратят в МЗ своите проекти в областта - превенция на хронични незаразни болести. През втората фаза на конкурса, 25 декември 2018 г. – 10 май 2018 г., ще стартира реализацията на проектите и тяхното отчитане.

Всеки кандидат задължително трябва да участва и в двете фази на конкурса!

Експертна комисия с участието на представители на МЗ и всички партньори ще извърши класирането на участниците до 25 май 2019 г., след което резултатите ще бъдат публикувани на интернет-страниците на МЗ, МОН, МК, ММС, МОСВ и ПЕКБ. Официалното награждаване на победителите ще се проведе през месец юни 2019 г. Новото в регламента на Конкурса тази година е че са предвидени общо шестдесет и една предметни награди. Съгласно функционалните си компетентностите и приоритети всяка институция (МЗ, МОН, МК, ММС и МОСВ) номинира и осигурява предметни награди за 12-сет най-добри проекта, както следва: 9 проекта, класирани за първо, второ и трето място по З във всяка възрастова категория (1-4 клас, 5-8 клас и 9-12 клас); 3 проекта класирани за поощрителни награди по една за всяка възрастова категория. МЗ и ПЕКБ осигуряват по една предметна награда в категорията специални постижения в областта на опазване на здравето.

Пълната информация за регламента на конкурса - изисквания за кандидатстване, за участие, изисквания към съдържанието на проектите, критерии за оценка, етапи на оценяване и награди за победителите, може да намерите на прикачените файлове, както и на интернет-страниците на МОН, МК, ММС, МОСВ и ПЕКБ. Регионалните здравни инспекции и регионалните инспекторати по образование в страната и регионалните инспекции по околна среда и водите са в готовност, както всяка година, да оказват необходимата помощ на участниците.