Банкова сметка

Банкова сметка:
"Първа инвестиционна банка" АД IBAN - номера с банков код FINVBGSF и банкова сметка BG38FINV915031UB067343

Плащане чрез ПОС

Сигнали за корупция

Сигнали за корупция подавайте на телефон 073 894 103 или на ел. поща адрес bdblg@wabd.bg, както и към комисията за превенция и противодействие на корупцията.

 МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ОБЯВЯВА

   НАЦИОНАЛНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС

 „ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО” 2018-2019 г.

Конкурсът се провежда в рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г., приета с Решение № 538 от МС на 12.09.2013г.

Националният конкурс се провежда по инициатива на Министерството на здравеопазването (МЗ), в партньорство с Министерството на образованието и науката (МОН), Министерството на културата (МК) и Министерството на младежта и спорта (ММС), Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и Представителството на Европейската комисия в България (ПЕКБ).

Националният конкурс започва от 22 октомври 2018 г. и продължава до 10 май 2019 г. Конкурсът ще протече в две фази. През първата фаза (22 октомври 2018 г. – 15 декември 2018 г.) участниците трябва да изготвят и да изпратят в МЗ своите проекти в областта - превенция на хронични незаразни болести. През втората фаза на конкурса, 25 декември 2018 г. – 10 май 2018 г., ще стартира реализацията на проектите и тяхното отчитане.

Всеки кандидат задължително трябва да участва и в двете фази на конкурса!

Експертна комисия с участието на представители на МЗ и всички партньори ще извърши класирането на участниците до 25 май 2019 г., след което резултатите ще бъдат публикувани на интернет-страниците на МЗ, МОН, МК, ММС, МОСВ и ПЕКБ. Официалното награждаване на победителите ще се проведе през месец юни 2019 г. Новото в регламента на Конкурса тази година е че са предвидени общо шестдесет и една предметни награди. Съгласно функционалните си компетентностите и приоритети всяка институция (МЗ, МОН, МК, ММС и МОСВ) номинира и осигурява предметни награди за 12-сет най-добри проекта, както следва: 9 проекта, класирани за първо, второ и трето място по З във всяка възрастова категория (1-4 клас, 5-8 клас и 9-12 клас); 3 проекта класирани за поощрителни награди по една за всяка възрастова категория. МЗ и ПЕКБ осигуряват по една предметна награда в категорията специални постижения в областта на опазване на здравето.

Пълната информация за регламента на конкурса - изисквания за кандидатстване, за участие, изисквания към съдържанието на проектите, критерии за оценка, етапи на оценяване и награди за победителите, може да намерите на прикачените файлове, както и на интернет-страниците на МОН, МК, ММС, МОСВ и ПЕКБ. Регионалните здравни инспекции и регионалните инспекторати по образование в страната и регионалните инспекции по околна среда и водите са в готовност, както всяка година, да оказват необходимата помощ на участниците.

Служителите на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ (БДЗБР) се включиха в обучение по използване на ГИС продукти с отворен код QGIS.
Обучението е в изпълнение на мярка, включена в Плана за управление на риска от наводнения (ПУРН) на Западнобеломорски район (2016-2021), а именно „Създаване на капацитет на компетентните органи (БД)“.
Мярката осигурява изпълнението на национален Приоритет №5 Подобряване на административния капацитет за управление на риска от наводнения (УРН), Цел 5.3 Повишаване на квалификацията на персонала, ангажиран с управлението на риска от наводнения и на отговорностите на БДЗБР в националната програма за изпълнението на ПУРН.
Курсът ще се проведе на два етапа – обучение за начинаещи и обучение за напреднали.

Изпълнението на мярка „Създаване на капацитет на компетентните органи (БД)” ще допринесе за надграждане на знанията на служителите за ефективно управление на данни, вземане на информирани, обосновани решения и управление на пространствена информация. Ще се повиши ефективността на работните процеси и ще бъде осигурено Уеб сървърно пространство за 1 година, заедно с изграждане на уеб ГИС платформа, на която може да публикуват и споделят ГИС данни.

               

Повишаването на компетенциите на държавната администрация ще доведе до още по- ефективно изпълнение на задълженията им и до подобряване качеството на предоставяните услуги на гражданите и бизнеса.