Банкова сметка

Банкова сметка:
"Първа инвестиционна банка" АД IBAN - номера с банков код FINVBGSF и банкова сметка BG38FINV915031UB067343

Плащане чрез ПОС

Сигнали за корупция

Сигнали за корупция подавайте на телефон 073 894 103 или на ел. поща адрес bdblg@wabd.bg, както и към комисията за превенция и противодействие на корупцията.

На заседанието присъстваха представители на НИМХ-БАН, ИАРА, ГДПБЗН, Напоителни системи, РЗИ-Благоевград, ВиК и общински администрации.

 Пред членовете на Басейновия съвет бяха представени финалните два стратегически документа – План за управление на речните басейни за втори планов период (2016-2021г.) и първи План за управление на риска от наводнения (2016- 2021г.), след приемането им на Висш експертен екологичен съвет към МОСВ. Бяха обсъдени Програмите от мерки и промените, отразени в тях, след приключване на обществените консултации. Работата на експертите от БД „ЗБР“ беше оценена на високо ниво. 

 

 

moew

Това означава, че срещу страната няма да бъде стартирана наказателна процедура, каквато опасност имаше заради натрупано в минали периоди забавяне. Министерството на околната среда и водите създаде необходимата организация и след като на 29 декември 2016 г. Министерският съвет прие ПУРБ на четирите района за басейново управление, МОСВ изпълни ангажиментите си по това предварително условие на Европейската комисия, заложено в Споразумението за партньорство.

Плановете за управление на речните басейни  са стратегически документи, които регулират управлението на водите на принципа на водосбора на речните басейни и целят опазване и подобряване на състоянието  на водите и свързаните с тях екосистеми. ПУРБ  се разработват за втори път в страната и в ЕС, във връзка с прилагане на изискванията на Рамковата директива по водите и Закона за водите.

Разработването на Плановете е дълъг процес, който минава през актуализация на характеристиките на всеки район за басейново управление, анализ на факторите, които влияят върху състоянието на водите, определяне на регистър на зоните за защита на водите, оценка на състоянието на водите, икономически анализ на водоползването, определяне на целите и изключенията и набелязване на мерки за постигането им (Програма от мерки). Програмата от мерки е основният инструмент, с който ще бъде осигурено устойчивото управление на водите. В нея са включени мерки за конкретни места, оценени като необходими за постигане на целите в зависимост от установените проблеми като изграждане и реконструкция на ПСОВ за населени места, модернизация  реконструкция на индустриални ПСОВ, закриване и рекултивация  на депа за битови отпадъци, прилагане на добри земеделски и фермерски практики, изграждане на рибни проходи и др.

 

ПУРБ са публикувани на страниците на Басейновите дирекции и МОСВ (публикувано на 11.01.2017г.)