Банкова сметка

Банкова сметка:
"Първа инвестиционна банка" АД IBAN - номера с банков код FINVBGSF и банкова сметка BG38FINV915031UB067343

Плащане чрез ПОС

Сигнали за корупция

Сигнали за корупция подавайте на телефон 073 894 103 или на ел. поща адрес bdblg@wabd.bg, както и към комисията за превенция и противодействие на корупцията.

Днес 16.05.2017г., при изключително голям интерес, в сградата на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ се проведе Първо редовно заседание на Басейнов съвет за 2017г., на което присъстваха както представители на различни обществени институции като ВиК, РЗИ, НИМХ-БАН, Областни дирекции „Земеделие“, ГДПБЗН, Напоителни системи,  общини, така и водоползватели.

Предмет на обсъждане на Заседанието бяха актуалните напоследък теми, свързани с качеството на водите, предназначени за питейно-битово водоснабдяване, които са от изключителен обществен интерес и значение. 

Пред членовете на Басейновия съвет накратко беше представена обобщена информация от Бюлетин за състоянието на повърхностните и подземните водни тела в Западнобеломорски район за басейново управление през 2016г. Бяха разгледани източниците на данни, типовете водни тела, определени за територията на ЗБР, оценката на състоянието на повърхностните и подземни водни тела, както и нормативната уредба за характеризирането им. 

Акцент бе поставен върху качеството на питейните води и контролът, упражняван върху тях. Преглед бе направен на нормативните изисквания за честотата за мониторинг и отговорните институции. Представени бяха Зоните за защита на водите, определени в ЗБР за БУ, както и мерките, предвидени за тях в Плановете за управление на речните басейни за втория планов период 2016-2021г.

Разгледани бяха също и актуалните промени в Закона за водите, отнасящи се до издаването на становища за допустимост спрямо ПУРБ и ПУРН по инвестиционни предложения и измененията в Закона за опазване на околната среда, целящи гарантиране на публичност и прозрачност на процедурите и оптимизиране на процеса по ОВОС. Засегнати бяха и актуални промени в нормативните документи към Закона за водите, касаещи ползването на повърхностните и подземните води и таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите.

Осем са сигналите, получени на „Зелен телефон“ в БД “ЗБР“ през втората половина на месец май. Голямата част от тях се отнасят за нерегламентирано изземване на наносни отложения. Съобщени са и случаи на липса на вода в реката след водохващане на МВЕЦ, нерегламентирано водовземане,  наличие на строителни отпадъци във воден обект и изтичане на дизелово гориво. След всеки от сигналите са извършени незабавни проверки на място и са предприети действия за ангажиране на наказателна отговорност за всяко от констатираните нарушения на Закона за водите.

За нерегламентирано изземване на наносни отложения са регистрирани общо читири сигнала, като за един от тях е установен и нарушителят, извършващ нерегламентирано изземване на наносни отложения в участък от  р. Мелнишка. На собственика на техниката, с която са осъществявани дейностите по изземване  на наноси  - „Ванстрой ДД“ ООД, гр. Сандански  е изпратена покана за съставяне на Акт за установяване на административно нарушение. За останалите сигнали са предприети действия  по изясняване на собствеността на земекопната техника, с оглед ангажиране на наказателна отговорност. Съгласно разпоредбите на Закона за водите, санкцията за изземване на наносни отложения от водни обекти с механизация и без разрешително е в размер от 20 000 до 50 000 лв.

При проверка на място, след подаден сигнал за липса на вода в коритото на р. Каменица, след водохващането на МВЕЦ „Каменица“ е установено, че сигналът е основателен. За липсата на  минимален екологичен отток в р. Каменица, на управителя на дружеството оператор на МВЕЦ-а „Проектоинвест“ ООД, гр. Благоевград е изпратена покана за съставяне на Акт за установяване на административно нарушение, като  предвидената санкция по Закона за водите е в размер от 2000 до 10000 лева.

След извършена проверка на получен сигнал за наличие на строителни отпадъци в р. Струма в района на Кресненското дефиле е установено, че изхвърлените отпадъци са извън коритото на реката, като са дадени предписания за тяхното своевременно  премахване.

 

Повишената бдителност и гражданска активност по отношение на подаването на сигнали за противозаконни дейности в речните легла повлиява положително върху броя на нарушенията и те стават по- малко. БД „ЗБР“ ще продължи да уведомява гражданите и да дава публичност за всички установени нарушения на екологичното законодателство, както и за предприетите действия за ангажиране на наказателна отговорност. Безкомпромисна ще бъде санкционната политика към нарушителите, които за пореден път нарушават буквата на Закона.  (публикувано на 01.06.2017г.)