Банкова сметка

Банкова сметка:
"Първа инвестиционна банка" АД IBAN - номера с банков код FINVBGSF и банкова сметка BG38FINV915031UB067343

Плащане чрез ПОС

Сигнали за корупция

Сигнали за корупция подавайте на телефон 073 894 103 или на ел. поща адрес bdblg@wabd.bg, както и към комисията за превенция и противодействие на корупцията.

Служителите на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ (БДЗБР) се включиха в обучение по използване на ГИС продукти с отворен код QGIS.
Обучението е в изпълнение на мярка, включена в Плана за управление на риска от наводнения (ПУРН) на Западнобеломорски район (2016-2021), а именно „Създаване на капацитет на компетентните органи (БД)“.
Мярката осигурява изпълнението на национален Приоритет №5 Подобряване на административния капацитет за управление на риска от наводнения (УРН), Цел 5.3 Повишаване на квалификацията на персонала, ангажиран с управлението на риска от наводнения и на отговорностите на БДЗБР в националната програма за изпълнението на ПУРН.
Курсът ще се проведе на два етапа – обучение за начинаещи и обучение за напреднали.

Изпълнението на мярка „Създаване на капацитет на компетентните органи (БД)” ще допринесе за надграждане на знанията на служителите за ефективно управление на данни, вземане на информирани, обосновани решения и управление на пространствена информация. Ще се повиши ефективността на работните процеси и ще бъде осигурено Уеб сървърно пространство за 1 година, заедно с изграждане на уеб ГИС платформа, на която може да публикуват и споделят ГИС данни.

               

Повишаването на компетенциите на държавната администрация ще доведе до още по- ефективно изпълнение на задълженията им и до подобряване качеството на предоставяните услуги на гражданите и бизнеса.

Служителите на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ и техните деца за поредна година взеха активно участие в кампанията „Да изчистим България заедно“,  на която Министерство на околната среда и водите е основен партньор. Почистена беше местността Бистраците до р. Струма, край Благоевград. Това е едно от местата за риболов, предпочитани от жителите на града.

         

За седма поредна година кампанията „Да изчистим България заедно“ се организира от bTV. През 2018 г. МОСВ осигури 40 000 чувала и 80 000 чифта ръкавици, които бяха раздадени чрез изнесените структури на МОСВ – Регионалните инспекции по околна среда и води, Басейновите дирекции и Националните паркове. 3590 бона за гориво получиха областните управи за транспортиране на събраните отпадъци до Регионалните системи за управление на отпадъците, събрани от доброволци в рамките на кампанията.

                 
Служители на МОСВ и на 15 септември ще бъдат на местата за почистване, наред с всички граждани, включили се в инициативата и ще координират и подпомагат инициативата „Да изчистим България заедно“.