Печат

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” информира титулярите на разрешителни, издадени по реда на Закона за водите за влязлото в сила от 23.12.2016 г. изменение и допълнение на Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води, че съгласно разпоредбите на чл. 80, ал. 2, т. 1 от цитираната наредба, титулярите на разрешителни за водовземане от подземни води провеждат собствен мониторинг на черпените подземни води по следните показатели:
а)  рН, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, нитрити, фосфати, хлориди и сулфати и други йони.
б) други показатели, по които водното тяло е определено в риск да не постигне добро химично състояние на подземните води.
Водоползвателите I-ва категория, а именно такива, чийто разрешен средноденонощен дебит е над 1 л/сек, съгласно чл. 80, ал. 2, т. 3 от цитираната по-горе наредба, изследват химичния състав на черпените подземни води през 2017 г. и на всеки 6 години след това по следните показатели: арсен, кадмий, олово, живак, амониеви йони, хлориди, сулфати, нитрити, фосфати, тетрахлоретилен, трихлоретилен, електропроводимост, и други йони, осигуряващи йонен баланс на анализа.
Изпитването на водните проби се извършва от акредитирани лаборатории, като резултатите от изпитването се изпращат на Директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” в срок до 15 дни от датата на изпитването.
Водните проби се вземат от определеното в проекта за оборудване на съоръженията място през периода 1 август - 30 септември.         

Публикувана на 07 Април 2017