Банкова сметка

Банкова сметка:
"Първа инвестиционна банка" АД IBAN - номера с банков код FINVBGSF и банкова сметка BG38FINV915031UB067343

Плащане чрез ПОС

Сигнали за корупция

Сигнали за корупция подавайте на телефон 073 894 103 или на ел. поща адрес bdblg@wabd.bg, както и към комисията за превенция и противодействие на корупцията.

Информация за състоянието на реките и язовирите в Западнобеломорски район за басейново управление:

към 9:30 часа на 14.03.2018 г. на оперативния телефон на БД”ЗБР” няма постъпили сигнали за:

критични водни нива и възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях;

- критични нива и възникнали аварийни ситуации по реките, както и за критични участъци по диги и укрепителни съоръжения;

- засегнати населени места от вредното въздействие на водите. 

• Няма подадена информация от граждани и фирми, към 09:30 часа на 14.03.2018г., към териториалните звена на служба ПБЗН – Благоевград, Кюстендил, Перник и Смолян, Областните администрации и общините, за възникнали бeдствени или аварийни ситуации вследствие негативното въздействие на водите.

През последното денонощие водните нива на реките в басейна са се повишили вследствие на валежи от дъжд. По-значителни повишения са отчетени в горното течение на р. Струма при гр. Перник - +116 см, както и по р. Места - до +37 см в  м. Момина кула. Регистрираните колебания на речните нива в останалата част от басейна са от -36 см до +29 см. Водните количества в басейна са около и над праговете за високи води.

Все още ще се повишава водното ниво в долното течение на р. Джерман (приток на р. Струма). На 14.03.2018 г. и през следващите два дни речните нива в басейна ще се понижават, като вследствие оттичане ще има повишения на речните нива в средните и долни части на р. Струма и р. Места.

24-часовите дежурства в БД”ЗБР” продължават. Оперативното звено към БД”ЗБР” в готовност да реагира при нужда.

Информация за състоянието на реките и язовирите в Западнобеломорски район за басейново управление:

към 9:30 часа на 13.03.2018 г. на оперативния телефон на БД”ЗБР” няма постъпили сигнали за:

- критични водни нива и възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях;

- критични нива и възникнали аварийни ситуации по реките, както и за критични участъци по диги и укрепителни съоръжения;

- засегнати населени места от вредното въздействие на водите. 

• Няма подадена информация от граждани и фирми, към 09:30 часа на 13.03.2018г., към териториалните звена на служба ПБЗН – Благоевград, Кюстендил, Перник и Смолян, Областните администрации и общините, за възникнали бедствени или аварийни ситуации вследствие негативното въздействие на водите.

Към 12.03.2018 г. речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения, като ще останат високи. От вечерните часове на 12.03.2018 г. и на 13.03.2018 г., вследствие на валежи, отново ще има краткотрайни повишения на речните нива в басейна, като по-значителни ще бъдат повишенията в горните и средни части от водосбора на р. Струма и в долната част на водосбора на р. Места. На 14.03.2018 г. речните нива в басейна ще се понижават, като вследствие оттичане ще има повишения на речните нива в средните и долни части на р. Струма и р. Места.

24-часовите дежурства в БД”ЗБР” продължават. Оперативното звено към БД”ЗБР” в готовност да реагира при нужда.