Банкова сметка

Банкова сметка:
"Първа инвестиционна банка" АД IBAN - номера с банков код FINVBGSF и банкова сметка BG38FINV915031UB067343

Плащане чрез ПОС

Сигнали за корупция

Сигнали за корупция подавайте на телефон 073 894 103 или на ел. поща адрес bdblg@wabd.bg, както и към комисията за превенция и противодействие на корупцията.

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район" информира титулярите на разрешителни, издадени по реда на Закона за водите, че във връзка с новата Тарифа за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване, публикувана в Държавен вестник бр. 2 от 06.01.2017 г.  са изготвени нови образци на декларации по чл.195б  от Закона за водите,  одобрени със Заповед на министъра на околната среда и водите от 21.12.2017г., както и указания за попълването им. Цитираните документи са налична на сайта на БД „ЗБР" – www.wabd. Панел „Контролна дейност" , както и на сайта на Министерство на околната среда и водите. 

Срокът за подаване на декларациите е 31 януари на текущата година за предходната

Образците на декларациите може да изтеглите от тук

Регистрационната форма за участие може да свалите от тук