Банкова сметка

Банкова сметка:
"Първа инвестиционна банка" АД IBAN - номера с банков код FINVBGSF и банкова сметка BG38FINV915031UB067343

Плащане чрез ПОС

Сигнали за корупция

Сигнали за корупция подавайте на телефон 073 894 103 или на ел. поща адрес bdblg@wabd.bg, както и към комисията за превенция и противодействие на корупцията.

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” информира титулярите на разрешителни, издадени по реда на Закона за водите за влязлото в сила от 23.12.2016 г. изменение и допълнение на Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води, че съгласно разпоредбите на чл. 80, ал. 2, т. 1 от цитираната наредба, титулярите на разрешителни за водовземане от подземни води провеждат собствен мониторинг на черпените подземни води по следните показатели:
а)  рН, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, нитрити, фосфати, хлориди и сулфати и други йони.
б) други показатели, по които водното тяло е определено в риск да не постигне добро химично състояние на подземните води.
Водоползвателите I-ва категория, а именно такива, чийто разрешен средноденонощен дебит е над 1 л/сек, съгласно чл. 80, ал. 2, т. 3 от цитираната по-горе наредба, изследват химичния състав на черпените подземни води през 2017 г. и на всеки 6 години след това по следните показатели: арсен, кадмий, олово, живак, амониеви йони, хлориди, сулфати, нитрити, фосфати, тетрахлоретилен, трихлоретилен, електропроводимост, и други йони, осигуряващи йонен баланс на анализа.
Изпитването на водните проби се извършва от акредитирани лаборатории, като резултатите от изпитването се изпращат на Директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” в срок до 15 дни от датата на изпитването.
Водните проби се вземат от определеното в проекта за оборудване на съоръженията място през периода 1 август - 30 септември.         

Уважаеми водоползватели,

 

в качеството Ви на титулярите на разрешителни, издадени по реда на Закона за водите, Ви информирам за нормативните изисквания и срокове при установяване на повреда на измервателно устройство.
При установяване на повреда на монтираното измервателно устройство е необходимо:
1.1. Да впишете в дневника за отчет на водомерното устройство серийния номер на водомера, показанието и датата на повредата,  както и датата при която е демонтирано същото;
1.2. Да уведомите незабавно контролиращия орган – БД „ЗБР“, писмено за повредата, като предоставите информацията, описана в точка 1.1;
1.3. Срокът за отремонтиране и/или монтиране на ново водомерно устройство е 30 календарни дни, считано от датата на установяване на повредата;
1.4. Монтираното изправно водомерно устройство трябва да притежава ненарушена заводска пломба или пломба от преминала метрологична проверка;
1.5. В срока, описан в т.1.3 да уведомите писмено контролиращия орган за отстранената повреда и монтиране на отремонтираното водомерно устройство и/или ново такова, като посочите дата на монтиране,  показанията към момента на монтиране. При монтиране на ново водомерно устройство се посочва марката и серийния номер. 
При неизпълнение на дадените указания в посочения срок подлежите на санкция по реда на Закона за водите.