Банкова сметка

Банкова сметка:
"Първа инвестиционна банка" АД IBAN - номера с банков код FINVBGSF и банкова сметка BG38FINV915031UB067343

Плащане чрез ПОС

Сигнали за корупция

Сигнали за корупция подавайте на телефон 073 894 103 или на ел. поща адрес bdblg@wabd.bg, както и към комисията за превенция и противодействие на корупцията.

 

БДЗБР и РИОСВ – Благоевград извършиха незабавна проверка по сигнал за изсипване на пепел и боклуци в коритото на река Благоевградска Бистрица от дейността на „Топлоцентрала“, собственост на „Рубин 08“ ЕООД, Благоевград.  Дирекцията и екоинспекцията се самосезираха от информация с видеоклип в електронното издание на вестник „Струма“ от 07.12.2018 г.

В хода на проверката е установено, че видеото не отговаря на ситуацията към момента, а отразява предходен период. Не е установено наличие на пепел и отпадъци, замърсяващи водното течение, и не е констатирано осъществяване на дейности по укрепване на речното корито. Фактите в информацията са неверни.

Това е пореден сигнал за дейността на обекта, предмет на многократни проверки от страна и на БДЗБР и РИОСВ – Благоевград. 

За всички случаи на нарушения на разпоредбите на Закона за водите са предприети действия за налагане на имуществени санкции. От директора на БДЗБР до момента са издадени 2 наказателни постановления на „Рубин 08“ ЕООД, с които са наложени имуществени санкции в размер на 4000 лв. Наказателните постановления са потвърдени с решения на АС – Благоевград. За обстоятелства, установени при предходна проверка на 28.11.2018 г., до управителя на „Рубин 08“ ЕООД е изпратена покана за съставяне на акт за установено административно нарушение на разпоредбите на Закона за водите.

 

Европейската Комисия публикува въпросник на 23 езика за обществена консултация във връзка с проверката на състоянието на законодателството на ЕС в областта на водите - Рамковата директива на ЕС за водите, свързаните с нея директиви (Директивата за подземните води и Директивата относно стандартите за качество на околната среда) и Директивата за наводненията.

Целта на консултацията е събиране на информация и мнения от заинтересованите страни относно политиката по водите и директивите на ЕС, обхванати от настоящата проверка за съответствие наречена „Fitness Check“. Оценката на горните директиви, съгласно насоките за по-добро регулиране, ще се извърши под формата на проверка за пригодност, чиято цел е да се оцени цялостно политика в ЕС и да се установи дали настоящата регулаторна рамка е целесъобразна.

Периода на консултация продължава до 04.03.2019 г.

Въпросникът е достъпен за попълване на уеб страницата на Европейската комисия на следния адрес:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/water-fitnesscheck-publicconsultation-2018

Проверката на състоянието на законодателството на ЕС в областта на водите е цялостна оценка на регулаторната рамка за даден сектор на политиката. Целта е да се направи оценка по отношение на ефективност, съгласуваност, ефикасност, уместност и добавена стойност на законодателството на ЕС в областта на водите, като се насърчава по-доброто /по-интелигентно законодателство, което го прави по-отзивчиво към настоящите и бъдещите предизвикателства.

Политиката по водите на ЕС беше вече обект на проверка на състоянието през 2012 г. , която включваше оценката на първите планове за управление на речните басейни по отношение съответствието ѝ с Рамковата директива за водите.

Съгласно Рамковата директива за водите до края на 2019 г. следва да се извърши преглед на нейното функциониране с оглед на постигане на целите ѝ. Европейската комисия ще извърши оценка и на двете директиви, които са пряко свързани с Рамковата директива за водите - Директивата за подземните води и Директивата относно стандартите за качество на околната среда, т. нар. „дъщерни директиви“ на Рамковата директива за водите.

Рамковата директива за водите е най-всеобхватният инструмент на политиката на ЕС в областта на водите. Нейната основна цел е да създаде рамка за защита и подобряване на сладководните ресурси и постигане на добро състояние на водите на ЕС. Директивата обхваща освен езерата, реките и подземните води и преходните и крайбрежните води. Основните инструменти за прилагане на директивата са плановете за управление на речните басейни (ПУРБ) и програмите от мерки, изготвени за периоди от шест години. Първите ПУРБ в България са приети през 2010 г. Двете директиви, пряко свързани с Рамковата директива за водите - Директивата за подземните води и Директивата за стандартите за качество на околната среда, са включени в Рамковата директива за водите и са пряко свързани с определянето на екологичните цели и стандартите, определени в Рамковата директива за водите (добро химическо състояние, включително за подземни водни тела)

Въпреки, че Директивата за наводненията не съдържа задължение за проверка, поради нейната връзка с Рамковата директива за водите е уместно същата да бъде разгледана едновременно с РДВ.

Директивата за наводненията се превърна в катализатор за въвеждането на дългосрочен подход за управление на риска за справянето със значимите наводнения в целия ЕС. Основни инструменти за прилагане на Директивата за наводненията са Плановете за управление на риска от наводнения (ПУРН), които включват целите и мерките, необходими за постигането им. Директивата предоставя рамка за оценка и управление на риска от наводнения с цел намаляване на неблагоприятните последици от наводнения, по-специално за човешкото здраве, околната среда, културното наследство и икономическата дейност.

Повече информация относно проверката за съответствието („Fitness Check“) може да намерите на уеб сайта на Европейската комисия:

http://ec.europa.eu/environment/water/fitness_check_of_the_eu_water_legislation/index_en.htm