Банкова сметка

Банкова сметка:
"Първа инвестиционна банка" АД IBAN - номера с банков код FINVBGSF и банкова сметка BG38FINV915031UB067343

Плащане чрез ПОС

Сигнали за корупция

Сигнали за корупция подавайте на телефон 073 894 103 или на ел. поща адрес bdblg@wabd.bg, както и към комисията за превенция и противодействие на корупцията.

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” уведомява титулярите на разрешителни, издадени по реда на Закона за водите, че въз основа на  Заповед РД-09-360/13.04.2017г. на Министъра на земеделието и храните се забранява извършването на дейности в речните легла, с цел обезпечаване нормалното размножаване на рибната фауна.

Забраната е със срок:

  • от 18 април 2017 г. до 2 юни 2017 г., включително в рибностопанските обекти, намиращи се до 500 м. надморска височина;
  • от  01 май 2017г. до 15 юни 2017г. в рибностопанските обекти, намиращи се от  500  до 1500 м. надморска височина.

С цел установяване спазване на забраната, служители на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” ще извършват засилени проверки. При констатиране на нарушения ще бъдат налагани санкции в съответствие с разпоредбите на  чл.200 от Закона за водите.

 

С пълният текст на Заповед РД-09-360/14.04.2017г. на МЗХ може да се запознаете тук.

Уважаеми инвеститори,

С последните изменения и допълнения на Закона за водите (ДВ бр. 12 от 03.02.2017 г.), считано от 03.02.2017г., разпоредбата на чл.155, ал.1, т.23 от Закона за водите гласи: 

„Директорът на басейнова дирекция изпълнява държавната политика на басейново ниво, като: издава становища за допустимост на инвестиционни предложения, които са предмет на процедура по глава шеста от Закона за опазване на околната среда и/или по  чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие, за съответствието им с плана за управление на речния басейн и/или с плана за управление на риска от наводнения, със съдържание, определено в наредбите по чл. 135, ал. 1, т. 1а, 2 и 13; становищата се публикуват на интернет страниците на басейновите дирекции.“ 

В тази връзка, Ви уведомяваме, че при подготовката на документация за инвестиционни предложения, свързани с водовземане и/или ползване на воден обект, и при последващото им съгласуване  с ПУРБ 2016-2021г. и ПУРН 2016-2021г.,  следва да спазвате действащата разпоредба на чл.155, ал.1, т.23 от Закона за водите.