Банкова сметка

Банкова сметка:
"Първа инвестиционна банка" АД IBAN - номера с банков код FINVBGSF и банкова сметка BG38FINV915031UB067343

Плащане чрез ПОС

Сигнали за корупция

Сигнали за корупция подавайте на телефон 073 894 103 или на ел. поща адрес bdblg@wabd.bg, както и към комисията за превенция и противодействие на корупцията.

След потвърждението от Европейската комисия, че са изпълнени произтичащите от европейското законодателство ангажиментите за приемане на актуализирани Планове за управление на речните басейни (ПУРБ), МОСВ получи  същото потвърждение от Комисията и за още два типа стратегически документа. С приемането на първите Плановете за управление на риска от наводнения (ПУРН) и на Морската стратегия на България, беше елиминиран рискът от наказателна процедура срещу България.

Четирите ПУРН – за Дунавския, Черноморския, Източнобеломорския и Западнобеломорския район, както и Морската стратегия бяха приети от Министерския съвет на 28 декември 2016 г. С това бяха изпълнени и ангажиментите на МОСВ по предварителните условия на Европейската комисия, заложени в Споразумението за партньорство.

Плановете за управление на риска от наводнения са нов инструмент не само за България, но и за Европа. Те са изключително важни за намаляване на риска от наводнения и опазване на човешкото здраве и инфраструктурата, стопанска дейност, защита на околната среда и културно-историческото наследство, както и за подобряване на готовността на населението и администрацията.  При разработването им е изготвена предварителна оценка на риска от наводнения и са определени райони със значителен  потенциален риск, като са изготвени карти с различни сценарии на заливане при висока вълна и идентифицирани рисковите обекти. Изготвените карти са налични на интернет страниците на четирите Басейнови дирекции и могат да служат при вземане на решения за строителство, инвестиции,  застраховане на имуществото и др. Въз основа на този анализ с цел минимизиране на риска от наводнения и последиците от тях в ПУРН са предвидени мерки за предотвратяване, защита и подготовка, включително подобряване на прогнозите и системите за ранно предупреждение в определените райони с потенциален риск от наводнения.

Приетите ПУРН и програмите от мерки са публикувани на интернет страниците на Басейновите дирекции и на МОСВ http://www5.moew.government.bg/?page_id=24259

Морската стратегия и Програмата от мерки за постигане и поддържане на добро състояние на морската околна среда е другият стратегически документ. В нея са включени 6 национални и 17 трансгранични мерки за създаване на синхронизирани и представителни мрежи от морски защитени територии за България и Румъния, както и Планове за управлението им. Разработен е и Регионален план за действие по морските отпадъци в Черно море и общ план за ранно откриване и оценка на въздействието на неместни видове и др. Част от мерките са насочени към въвеждане на насърчителни механизми за използване на по-щадящи техники за риболов и добив на морска храна, мерки за регулиране на подводния шум и други.

Морската стратегия се разработва за първи път за страната, изготвена е в изпълнение на изискванията на Рамковата директива за Морската стратегия 2008/56/ЕС (РДМС). Насочена е към опазване на състоянието на морските води на България, които включват крайбрежните и  териториалните морски води и изключителната икономическа зона на страната. За крайбрежните морски води тя допълва Плана за управление на речните басейни на Черноморския район.

 

Морската стратегия за периода 2016-2021  е публикувана на интернет страницата на Басейнова дирекция Черноморски район и на МОСВ  (http://www5.moew.government.bg/?page_id=44454 )

Във връзка с публикация от 4 януари 2017 г. в електронния сайт на ТОП ПРЕСА, със заглавие „Цацаров чети: Неврокопски бизнесмени рекетирани от Басейнова дирекция – Благоевград?! Който не плаща на шефа го грози фалит!?“, днес 5 януари 2017г. г-жа Вангелия Иванова – Директор на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ Благоевград даде извънредна пресконференция.

Пред медиите г-жа Иванова коментира  накратко изнесените срещу нея  в статията клевети и обвинения в рекет, като категорично заяви, че изнесената информация е груба манипулация и абсолютна лъжа, която цели уронването на името и авторитета ѝ, както в лично качество, така и като ръководител на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“.  Нещо повече, с Решение №1734 от 07.12.2016г. по наказателно дело №594 от 2016г. на Административен съд - Благоевград е отменено Решение №2588 от 12.08.2016г. по нахд №187 от 2016г. по описа на Районен съд - Гоце Делчев и вместо него е постановил потвърждаване на Наказателно постановление №ПО-02-11/25.02.2016г. на Директора на БД „ЗБР“, с което на ЕТ „Неджет Бакалов – Мустафа Бакалов - Бакал“ е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на две хиляди лева, за извършено нарушение по чл.44, ал.1 във връзка с чл.200, ал.1, т.2 от Закона за водите и същото е влязло в сила на 07.12.2016г. Описаните факти са красноречиво доказателство за професионализма в  работата на БД „ЗБР“. 

Г-жа Иванова ясно декларира, че твърдо и непоколебимо ще защити доброто си име и професионална репутация градени повече от 13 години в ръководената от нея институция по съдебен ред.

По време на пресконференцията г-жа Иванова накратко припомни постигнатите в дирекцията резултати под нейно ръководство: изготвяне на Плановете за управление на речните басейни и на риска от наводнения само за година и половина, с което България изпълни предварителни условности пред ЕК за финансиране на три оперативни програми за периода 2014-2020г.; рязко повишаване на изпълнението на условията в издадените разрешителни в т.ч. и събираемост на дължимите такси; установяване на множество обекти упражняващи незаконно ползване на воден обект или водоползване и налагане на санкции по реда на Закона за водите, както и събиране на повече от 460 000 лв. „забравени“ Актове за установяване на публични държавни вземания в периода 2012-2014г.

В заключение г-жа Иванова обобщи, че ако спазването на законите и безкомпромисната борба с техните нарушители за  автора на злонамерената публикацията това е рекет спрямо бизнеса, изводите и заключенията остават за правораздавателните органи и заинтересованата общественост.