Банкова сметка

Банкова сметка:
"Първа инвестиционна банка" АД IBAN - номера с банков код FINVBGSF и банкова сметка BG38FINV915031UB067343

Плащане чрез ПОС

Сигнали за корупция

Сигнали за корупция подавайте на телефон 073 894 103 или на ел. поща адрес bdblg@wabd.bg, както и към комисията за превенция и противодействие на корупцията.

Денят на влажните зони бе отпразнуван с открит урок на 29 януари 2016г., с ученици от IVа клас на СОУ "Арсени Костенцев", гр. Благоевград в района на "Бистраците", край р. Струма.  Мероприятието бе организирано и проведено съвместно с РИОСВ, гр. Благоевград.

Децата имаха възможността да наблюдават птиците и техните навици отблизо с бинокли, предоставени  за целта от Дружеството за защита на птиците,  както и да научат за значението и спецификите на влажните зони и както и защо същите трябва да се опазват. 

В териториалния на БД "ЗБР" попадат две потенциални влажни зони – Седемте Рилски езера и Чокльово блато. Екосистемите във  влажните зони  приютяват множество водолюбиви птици, както и много други животински и растителни видове.  

 Най-значимите влажни зони са поставени под  законова защита в една или друга форма – защитени територии по смисъла на ЗЗТ и/или защитени зони от Натура  2000 по смисъла на ЗБР. Действащото законодателство  изисква всички по-значими инфраструктурни проекти и  човешки дейности с по-значимо въздействие върху природата да се подлагат на оценки на въздействието (ОВОС  и ЕО, съгласно ЗООС и/или Оценка на съвместимостта  според ЗБР).

Световният ден на влажните зони води началото си и се отбелязва от 2 февруари 1971 г, когато в град Рамсар, Иран е подписана международната Конвенцията за влажните зони. Днес конвенцията обхваща всички аспекти на опазването на влажните зони и разумното им ползване. Към настоящия момент има над 140 страни-членки, които са я подписали.

 

СВЕТОВЕН ДЕН НА МОНИТОРИНГА 

На 15 октомври ( четвъртък) 2015г. от 10:00ч. студенти от катедри "Химия" и "Екология" на Природо – математическия факултет към ЮЗУ "Неофит Рилски" ще посетят Пътно- строителна лаборатория за тестване на строителни материали, бетони и асфалтобетон и Завод за производство на вибро – пресовани бетонови изделия, с.Бело поле. 

Целта на посещението е студентите да имат възможността да се запознаят с всички производствени процеси и работата на лабораторията, предвид необходимостта от повече практическо обучение и информираност за бъдещи възможности за реализация. 

Инициативата е организирана от Басейнова дирекция "Западнобеломорски район" по повод Световния ден на мониторинга, които ежегодно се отбелязва с различни мероприятия. 

Световният ден за мониторинг на водата се отбелязва от 2002 г., която беше обявена за Световна година на чистата вода. Оттогава ежегодно през септември и октомври в цял свят се провежда мониторинг върху качеството на водата, като се наблюдават ключови показатели за здравето на хората и жизнеспособността на екосистемите. 

Идеята е в този мониторинг да участва широката общественост, доброволни мониторингови групи, организации за контрол на водата, училища и неправителствени организации.

 Световният ден за мониторинг на водата дава възможност за популяризиране и насърчаване на ползата от запознаването на обществеността с провеждането на контрол и мониторинг върху качеството на водата. Стремежът е да се насърчи по-доброто отношение на всеки отделен гражданин за опазването и подобряването на състоянието на водните обекти, както и насърчаване на инвестиционни програми за опазване и съхраняване на водните ресурси.

 

 

Басейнова дирекция "Западнобеломорски район" ще отбележи с разнообразни инициативи Световния ден на околната среда - 5 юни 

Басейнова дирекция "Западнобеломорски район" ще отбележи с разнообразни инициативи Световния ден на околната среда - 5 юни. Те са организирани в партньорство с „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – гр.Благоевград, Община Благоевград, Регионална здравна инспекция, Регионална инспекция по околна среда и водите, Радио Благоевград и Сдружение "Аз обичам водата".

На 5 юни, от 10:30 часа на площад "Георги Измирлиев" в Благоевград, ще се проведе Детски воден празник. Участниците ще имат възможност да се включат в забавни викторини, игри и измерване на хидратацията в човешкото тяло, като част от водното приключение. Същият ден от 13:30 часа в Арт салона на Радио Благоевград ще бъде открита и изложба с най-добрите фотографии от националния конкурс „Чешмите на България”. 

Световният ден на околната среда е основният механизъм на ООН за повишаване на осведомеността и за насърчаване на действия за опазване на околната среда в световен мащаб. Отбелязването на този ден ангажира обществото с проблемите за опазване на околната среда в над 100 държави и дава възможност хората, обединявайки индивидуалните си усилия, да покажат грижата си за природата . Тази година Световния ден на околната среда – 5 юни ще премине под мотото "Седем милиарда мечти. Една планета. Нека се погрижим". Призивът е посветен на отговорното управление на природните ресурси на планетата.