Банкова сметка

Банкова сметка:
"Първа инвестиционна банка" АД IBAN - номера с банков код FINVBGSF и банкова сметка BG38FINV915031UB067343

Плащане чрез ПОС

Сигнали за корупция

Сигнали за корупция подавайте на телефон 073 894 103 или на ел. поща адрес bdblg@wabd.bg, както и към комисията за превенция и противодействие на корупцията.

СТРУКТУРА НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН БЛАГОЕВГРАД

Считано от 01.06.2015г. в БД"ЗБР" беше извършено престуктуририане на част от специализираната администрация:

Дирекция "Планове и разрешителни" от три отдела се престуктурира в два, като бившия отдел "Специализирани карти,бази данни и ГИС" беше обединен с отдел "Планове".

Функционална характеристика на Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"