Банкова сметка

Банкова сметка:
"Първа инвестиционна банка" АД IBAN - номера с банков код FINVBGSF и банкова сметка BG38FINV915031UB067343

Плащане чрез ПОС

Сигнали за корупция

Сигнали за корупция подавайте на телефон 073 894 103 или на ел. поща адрес bdblg@wabd.bg, както и към комисията за превенция и противодействие на корупцията.

Вътрешни правила 

 


Харта на клиента на Басейнова дирекция "Западнобеломорски район".

Вътрешни правила за дейността на учрежденсикя архив в Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Номенклатура на делата и документите на БД"ЗБР"

Вътрешни правила относно функциите и организацията на работата във връзка с предоставянето на административни услуги от Бесейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Заповед №РД-05-237/23.12.2015г. за изменение на Вътрешни правила относно функциите и организацията на работата във връзка с предоставянето на административни услуги от Бесейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Заповед №РД-05-67/21.05.2018г. за определяне на приемен час в Бесейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки на Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Вътрешни правила за прилагане на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси в Басейнова дирекция "западнобеломорски район"

Етичен кодекс на БДЗБР - Благоевград

Инструкция за ораганизацията на деловодната дейност и документооборота на БД "ЗБР". 

Правилник за вътрешния ред и спазване на работното време в Басейнова дирекция "Западнобеломорски район". 

Правилник за дейността, организацията на работа и състав на басейновите дирекции.

Вътрешни правила за приемане и отчитане сигнали за корупция и жалби на граждани и юридически лица на Басейнова дирекция "Западнобеломорски район".