Печат

Регистър на разрешителните

Регистърът на разрешителните е разделен на две части, на разрешителни издадени преди февруари 2007 и на разрешителни издадени след февруари 2007. Разделението се налага, заради промяна на формата на регистъра и начина на образуване на номерата на разрешителните.

Регистър на водовземните съоръжения за стопански цели -изтегли

Регистър на издадените разрешитенли за водовземане от повърхностни води - изтегли

Регистър на издадените разрешителни за ползване на воден обект - изтегли 

Регистър на издадените разрешителни от общините за ползване на воден обект - изтегли 

Регистър на издадените разрешителни за водовземане от минерални води, от находища изключитекна държавна собственост - изтегли 

Регистър на издадените разрешителни за водовземане от минерални води издадени от общините - изтегли

Регистър на издадените разрешителни за водовземане от подземни води - изтегли 

Регистър на издадените разрешителни за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - изтегли

Регистър на издадените заповеди за СОЗ - изтегли 

Регистър на кладенците за задоволяване на собствени потребности на гражданите - изтегли

Регистър на съоръженията, построени в некоригирани участъци на реки като част от водностопански системи, изгубили вече първоначалното си предназначение, както и самостоятелни такива за които няма издадени разрешителни по ЗВ. - изтегли

Регистър на съоръженията за минерални води от находища изключителна държавна собственост на територията на БД"ЗБР". - изтегли

 

Всички файлове са във формат на Microsoft Excel.

 

Информацията се обновява ежемесечно.

 

Промяна в Тарифата за таксите, които се събират в системата на МОСВ

четвъртък, 09 февруари 2012

С Постановление №348/ 30.12.2008 г. на Министерски съвет се изменя Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерство на околната среда и водите, приета с Постановление № 253 на МС  от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 86 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 2 от 2006 г., бр. 20, 39 и 79 от 2007 г. и бр. 53 от 2008 г.).

"Първа инвестиционна банка" АД

IBAN - номера с банков код FINVBGSF

и банкова сметка 

BG38FINV915031UB067343

_

 

Публикувана на 25 Ноември 2016