Банкова сметка

Банкова сметка:
"Първа инвестиционна банка" АД IBAN - номера с банков код FINVBGSF и банкова сметка BG38FINV915031UB067343

Плащане чрез ПОС

Сигнали за корупция

Сигнали за корупция подавайте на телефон 073 894 103 или на ел. поща адрес bdblg@wabd.bg, както и към комисията за превенция и противодействие на корупцията.

Преходни публикации

 

Договор №7 "ИЗГОТВЯНЕ НА КАРТИ НА РАЙОНИТЕ ПОД ЗАПЛАХА ОТ НАВОДНЕНИЯ И КАРТИ НА РАЙОНИТЕ С РИСК ОТ НАВОДНЕНИЯ ЗА ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ"

Наименование на изпълнителя: "РИСКМАПИНГ" ДЗЗД

Дата на сключване на договора: 27.01.2015г.

Срок на действие на договора: 6 месеца 

Стойност на договора: 845500,00 лв. без ДДС

 

Договор №8 "РАЗРАБОТВАНЕ НА МЕТОДИКА ЗА АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ И ПОЛЗАИТЕ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ОЦЕНКА МЕРКИТЕ В ПЛАНОВЕТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯ"

Наименование на изпълнителя: "КОНСОРЦИУМ АДД" ДЗЗД

Дата на сключване на договора: 12.02.2015г.

Срок на действие на договора: 115 календарни дни 

Стойност на договора: 189 987,00 лв. без ДДС

 

 Договор №9 "ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕЛИТЕ, ПРИОРИТЕТИТЕ И ПРОГРАМАТА ОТ МЕРКИЗА ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕПРИ УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯ, НА БАЗАРЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПУРН И СЪГЛАСНО ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ В ПУРБ. ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА ПРОГРАМАТА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ИКОНОМИЧЕСКИ РАЗЧЕТИ РАЗХОДИ-ПОЛЗИ"

Наименование на изпълнителя: "Обединение ПУРН Благоевград 2015" ДЗЗД

Дата на сключване на договора: 04.06.2015г.

Срок на действие на договора: 5 месеца 

Стойност на договора: 199 999,00 лв. без ДДС