Банкова сметка

Банкова сметка:
"Първа инвестиционна банка" АД IBAN - номера с банков код FINVBGSF и банкова сметка BG38FINV915031UB067343

Плащане чрез ПОС

Сигнали за корупция

Сигнали за корупция подавайте на телефон 073 894 103 или на ел. поща адрес bdblg@wabd.bg, както и към комисията за превенция и противодействие на корупцията.

Доклади по национално и европейско законодателство

Доклад по чл. 5 (Характеристики на района с басейново управление, преглед на въздействието върху околната среда от антропогенна дейност и икономически анализ на водоползването) (изтегли)

Приложения (изтегли)

Карти* (изтегли)

*Картите могат да използват чрез програми като - ESRI ArcView или Quantum GIS

 

Доклад по чл. 8 (Мониторинг на повърхностните и подземни води и защитените територии)

Програми за мониторинг на повърхностни води (изтегли

Приложение 1 (типология на повърхностните води)

Приложение 2 (програми за контролен мониторинг)

Приложение 3 (основни физико-химични параметри)

Приложение 4 (списък на приоритетните вещества)

Приложение 5 (списък на специфичните замърсители)

Приложения 6 (хидроморфоложки елеметни за качество)

Карти на пунктовете за контролен и оперативен мониторинг

Програми за мониторинг на подземни води (изтегли)

Характеристики на подземни води (изтегли)

Утвърдени екплоатационни ресурси за подземните водни тела (изтегли)

Карти на подземни водни тела:

    - кватернер

    - неоген

    - палеоген

    - пукнатинни

    - карстови