Банкова сметка

Банкова сметка:
"Първа инвестиционна банка" АД IBAN - номера с банков код FINVBGSF и банкова сметка BG38FINV915031UB067343

Плащане чрез ПОС

Сигнали за корупция

Сигнали за корупция подавайте на телефон 073 894 103 или на ел. поща адрес bdblg@wabd.bg, както и към комисията за превенция и противодействие на корупцията.

Категоризация на повърхностните води предназначени за обитаване от риби и черупкови организми съгласно  Наредба №4/20.10.2000 (изтегли)

Доклади по Наредба №5/23.04.2007 (За мониторинг на водите, отменена с Наредба  № 1/11.04.2011 г.)

Докладът съдържа информация от извършваният мониторинг на повърхностни и подземни води за съответната година. Данните включват информация за:

качествения и количествения мониторинг от мрежата на НСМОС

данни за валежи, отток на реките и нива и дебити за подземни води от мрежата на НИМХ

Годишен доклад за 2009г. (запиши)

Годишен доклад за 2010г. (запиши)

Годишен бюлетин за 2011г. (запиши)

Доклади по НАРЕДБА № 1/11.04.2011 г. (За мониторинг на водите)

Годишен доклад за 2011г. (запиши)

Годишен бюлетин за 2012г. (запиши)

Годишен бюлетин за 2013г. (запиши)

Годишен бюлетин за 2014г. (запиши)

Годишен бюлетин за 2015г. (запиши)

Годишен бюлетин за 2016г. (запиши)

Допълнен годишен бюлетин за 2016г. (запиши)

Годишен бюлетин за 2017г. (запиши)  - (публикувано на 24.04.2018г)

Доклади по Наредба №12/18.06.2002 (За качествените изисквания към повърхностни води, предназначени за питей-битово водоснабдяване)

Годишни доклади са изготвени в съответствие с изискванията на Раздел ІV, чл. 16, ал.(2), на Наредба №12/18.06.2002г. – За качествените изисквания към повърхностните води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване. 

Целта на докладите е да се определи състоянието на пресните повърхностни води на територията на Западно-беломорски район, за всяка отделна година, които след прилагане на подходяща обработка се използват или са перспективни за получаване на вода за питейно-битово водоснабдяване.

Годишен доклад за 2004г. (изтегли)

Годишен доклад за 2005г. (изтегли)

Годишен доклад за 2006г. (изтегли)

Годишен доклад за 2007г. (изтегли)

Годишен доклад за 2008 - 2009г. (изтегли) прлиожение 2 (изтегли)

Годишен доклад за 2011г. (изтегли)

Годишен доклад за 2012г. (изтегли)

Годишен доклад за 2013г. (изтегли)

Годишен доклад за 2015 г. (изтегли)

Годишен доклад за 2016г. (изтегли