Банкова сметка

Банкова сметка:
"Първа инвестиционна банка" АД IBAN - номера с банков код FINVBGSF и банкова сметка BG38FINV915031UB067343

Плащане чрез ПОС

Сигнали за корупция

Сигнали за корупция подавайте на телефон 073 894 103 или на ел. поща адрес bdblg@wabd.bg, както и към комисията за превенция и противодействие на корупцията.

Резултати от извършените проверки на речни участъци с нарушена проводимост през пролетта на 2018г.


Басейнова дирекция Западнобеломорски район предоставя на вниманието на широката обшественост резултатите от извършените проверки за проводимост на речни участъци и участъци на разстояние 500м. след язовирните стени.

Извършени са 230 броя проверки в областите Кюстендил, Перник, Благоевград, Смолян и Пазарджик, като резултатите са представени в изготвената по – долу карта. Участъците с нарушена проводимост, са приоритизирани по следните критерии:

• 1-ви приоритет /в близост до жилищни постройки, водоизточник за питейно водоснабдяване на населено място или Район със значителен потенциален риск от наводнение/ - 46 участъка;

• 2-ри приоритет/в близост до пътна и линейна инфраструктура – път, магистрала, ж.п.линия, мост, летище, електропреносна мрежа/ - 28 участъка;

• 3-ти приоритет /в близост до обработваеми земеделски земи, паметници на културата/ - 156 участъка.

Проверените речни участъци и участъци на разстояние 500м. след язовирни стени са обозначени с различен цвят за всеки приоритет, с цел достъпност на информацията и възможност за анализи, като:

• С лилав цвят се обозначават участъците определени с 1-ви приоритет;

• Със сив цвят се обозначават участъците определени с 2-ри приоритет;

• Със зелен цвят се обозначават участъците определени с 3-ти приоритет;

За всички участъци, в които е констатирано, че не е осигурена речна проводимост, поради наличие на храстовидна и дървесна растителност, както и образували се острови от наносни отложения са направени необходимите предписания на отговорните лица. След изтичане срока на направените предписания предстои последващ контрол, като за всички случай на неизпълнение ще бъдат наложени санкции по реда на чл.200, ал.1, т.31 от Закона за водите.

Обща карта за състоянието и нарушената проводимост на речните легла и състоянието и нарушената проводимостна речните участъци до 500 м след язовирните стени на територията на Западнобеломорски район за басейново управление. 

Обща карта за състоянието и нарушената проводимост на речните легла и състоянието и нарушената проводимост на речните участъци до 500 м. след язовирните стени на територията на Западнобеломорски район за басейново управление към края на 2016г.

Обща карта за състоянието и нарушената проводимост на речните легла и състоянието и нарушената проводимост на речните участъци до 500 м. след язовирните стени на територията на Западнобеломорски район за басейново управление към края на 30.06.2017г.

Обща карта за състоянието и нарушената проводимост на речните легла и състоянието и нарушената проводимост на речните участъци до 500 м. след язовирните стени на територията на Западнобеломорски район за басейново управление към края на 31.12.2017г.