Банкова сметка

Банкова сметка:
"Първа инвестиционна банка" АД IBAN - номера с банков код FINVBGSF и банкова сметка BG38FINV915031UB067343

Плащане чрез ПОС

Сигнали за корупция

Сигнали за корупция подавайте на телефон 073 894 103 или на ел. поща адрес bdblg@wabd.bg, както и към комисията за превенция и противодействие на корупцията.

Доклади по чл.48, ал.1, т.12 от Закона за водите


 

Доклади по чл.48, ал.1, т.12 от Закона за водите.   В срок до 31 март на следващата отчетна година титулярите на разрешителни предоставят на директора на съответната басейнова дирекция, а в случаите на издадено разрешително по чл. 46, ал. 1, т. 3 - и на директора на съответната регионална инспекция по околната среда и водите, доклад за изпълнението на условията в издадените им разрешителни;

Образец на доклад в изпълнение разпоредбите на чл.48 ал.1 от Закона за водите за заустване и водовземане, утвърден от директора на БД"ЗБР".

Образец на доклад в изпълнение разпоредбите на чл.48 ал.1 от Закона за водите за ВЕЦ, утвърден от директора на БД"ЗБР".

Годишен бюлетин за 2016г