Банкова сметка

Банкова сметка:
"Първа инвестиционна банка" АД IBAN - номера с банков код FINVBGSF и банкова сметка BG38FINV915031UB067343

Плащане чрез ПОС

Сигнали за корупция

Сигнали за корупция подавайте на телефон 073 894 103 или на ел. поща адрес bdblg@wabd.bg, както и към комисията за превенция и противодействие на корупцията.

 Списък нa 

ръководства/ръководни документи/наръчници/указания

 към Рамковата Директива за водите 2000/60/ЕС

 

  № 
        Наименование        
 Година на издаване на съответния документ
Ръководство №1 Икономиката и околната среда – Предизвикателство при изпълнението на Рамковата директива за водите 2003г. 
Указания №2 Идентифициране на водните обекти 2003г. 
Ръководство №3 Анализ на натиска и въздействията 2003г. 
Ръководство №4  Идентификация и обозначаване на силно модифицирани и изкуствени водни обекти  2003г.  
Ръководство №5 Преходни и крайбрежни води – Типология, Референтни условия и системи за класификация   2003г. 
Ръководство №6 Към наредбата за реда и начина за създаване на мрежите и за дейността на Националната система за междинна калибрация на водите  2003г. 
Указания №7 Мониторинг съгласно Рамковата директива за водите  2003г. 
Ръководство №8 Публично участие във връзка с Рамковата директива за водите  2003г. 
Ръководство №9 Приложение на елементите на географската информационна система на Рамковата директива по водите 2003г. 
Наръчник №10 Реки и езера – типология, изходни условия  и системи за класификация 2003г. 
Наръчник №11 Процес на планиране 2003г. 
Ръководен документ №12 Ролята на влажните зони в Рамковата директива за водите 2003г. 
Ръководство №13 Всеобхватен подход към класификацията на екологичния статус и екологичния потенциал 2003г. 
Указания №14 Указания за процеса на междинно калибриране 2005г.
Указания №15 Указания за мониторинг на подземните води 2006г.
Ръководен документ №16 Ръководство за подземните води в защитените зони за питейна вода  2006г.
Ръководен документ №17 Ръководство за предотвратяване или ограничаване на директни и индиректни вливания в контекста на Директивата за подземни води 2006/118/ЕС 2006г.
Ръководен документ №18 Ръководство за състоянието на подземните води и оценка на тенденциите 2009г.
Ръководен документ №19 Ръководство за химичен мониторинг на повърхностни води съгласно рамковата директива за водите 2009г.
Ръководен документ №20 Ръководен документ за освобождаване от задължението за спазване на екологичните цели 2009г.
* Ръководен документ №21 Ръководство за докладване съгласно рамковата директива за водите на екологичните цели 2009г.
Ръководен документ №22 Актуализирано ръководство относно използването на елементите на географските информационни системи (ГИС) на европейските водни политики 2009г.
Ръководен документ №23 Ръководен документ относно оценката на еутрофикацията в контекста на европейските водни политики 2009г.
Ръководен документ №24 Управление на речните басейни в условията на изменящ се климат 2009г.
Ръководен документ №25 Химически мониторинг на седименти и флора и фауна съгласно Рамковата директива за водата 2010г.
Ръководен документ №26 Насоки за оценка на риска и приложение на концептуални модели за подземните води 2010г.

                          Забележка. * Ръководен документ №21 се публикува на английски език.