Банкова сметка

Банкова сметка:
"Първа инвестиционна банка" АД IBAN - номера с банков код FINVBGSF и банкова сметка BG38FINV915031UB067343

Плащане чрез ПОС

Сигнали за корупция

Сигнали за корупция подавайте на телефон 073 894 103 или на ел. поща адрес bdblg@wabd.bg, както и към комисията за превенция и противодействие на корупцията.

СПИСЪК НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“


 

Уникален идентификатор Наименование на административната услуга
1 Извършване на консултации, представляващи законен интерес за физическо или юридическо лице относно административно правен режим, които се дават по силата на нормативен акт или които са свързани с издаване на административен акт или с извършване на друга административна услуга
2 Предоставяне на достъп до обществена информация
3 Уточняване на разлики между издадено удостоверение за осигурителен доход (УП2) и данни за осигуреното лице от информационната система на НОИ
305 Поддържане на регистрите на издадените разрешителни
306  Издаване на становища по проекти, кандидатстващи за средства от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда
342  Издаване на разрешително за ползване на воден обект за аквакултури и свързаните с тях дейности
343  Издаване на разрешително за ползване на воден обект за изкуствено подхранване на подземни води
518  Одобряване на проект за консервация и ликвидация на водовземни съоръжения за подземни води
519  Издаване на разрешително за поддържане проводимостта на некоригирани речни корита
520  Издаване на разрешително за ползване на воден обект за реинжектиране или инжектиране на води в подземни води
720  Издаване на становище по проекти, свързани с използване на води и водни обекти, кандидатстващи за финансиране по различни проекти.
928  Издаване на разрешително за водовземане от повърхностни води
929  Издаване на становища за инвестиционни намерения за обекти граничещи с водни обекти публична държавна собственост
1138  Издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води
1140  Издаване на разрешително за ползване на воден обект с цел изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения
1383  Издаване на разрешително за водовземане от подземни води
1384  Издаване на становища за изменение на устройствени планове на населени места
1416  Издаване на становище за допустимост на инвестиционни намерения за съответствието им с Плана за управление на речния басейн и Плана за управление на риска от наводнения
1610  Изготвяне на справка - ползване на данни от специализираните водностопански карти и регистри
1662  Определяне на санитарно-охранителни зони около съоръжения за питейно-битово водоснабдяване
2133  Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3)
2134 Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2) 
2164 Издаване на удостоверение за регистрация на водовземните съоръжения за подземни води 
2285 Издаване на становища за обхват и съдържание на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда и Доклад за екологична оценка 
2432 Издаване на разрешително за водовземане от минерална вода 
2525 Издаване на решение за изменение на разрешително за водовземане и/или ползване на воден обект 
2526 Издаване на решение за прекратяване действието на издадено разрешително за водовземане и/или ползване на воден обект 
2541 Издаване на решение за продължаване срока на действие на разрешително за водовземане и/или ползване на воден обект