Банкова сметка

Банкова сметка:
"Първа инвестиционна банка" АД IBAN - номера с банков код FINVBGSF и банкова сметка BG38FINV915031UB067343

Плащане чрез ПОС

Сигнали за корупция

Сигнали за корупция подавайте на телефон 073 894 103 или на ел. поща адрес bdblg@wabd.bg, както и към комисията за превенция и противодействие на корупцията.

РИСК ОТ НАВОДНЕНИЯ

Днес, 30.11.2015г., Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” уведомява всички заинтересовани страни, че в двумесечния срок за провеждане на обществени консултации на проектите на картите на заплахата и картите на риска от наводнения (от 24.08.2015г. до 24.10.2015г.) в БД „ЗБР“ няма постъпили писмени становища, мнения и предложения за извършване на корекции в проектите на картите.

В тази връзка, в проектите на картите на заплахата и картите на риска от наводнения изготвени за 14- те РЗПРН в териториалния обхват на Западнобеломорски район, не са правени изменения, и същите се считат за окончателен вариант на картите, съставени в изпълнение на изискванията на чл. 146д, ал.1 от Закона за водите.

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” съобщава, че в изпълнение на разпоредбите на чл. 146д, ал.1 от Закона за водите са съставени Проекти на карти на районите под заплаха от наводнения и Проекти на карти на районите с риск от наводнения в териториалния обхват на Западнобеломорски район за басейново управление. 

Проектите на картите са изготвени за всеки един от утвърдените 14 райони със значителен потенциален риск (РЗПРН) в териториалния обхват на ЗБР за БУ, утвърдени със Заповед № РД-746/01.10.2013 г. на Министъра на околната среда и водите, съгласно изискванията на чл.146г, ал. 2 от Закона за водите. 

Проектите на картите са на разположение на всички заинтересовани страни и широката общественост, считано от 24.08.2015г. 

Срокът за изразяване на писмени становища и консултации е 2 месеца от датата на публикуването им съгласно разпоредбите на чл.146с, ал.1,т.1 от ЗВ. След изтичане на този срок, същите ще бъдат окончателно приети. 

Публикувани са следните проекти на карти: 

Проекти на Картите на 14-те РЗПРН под заплаха от наводнения в съответствие с чл.146е от Закона за водите. Върху тях са отразени зоните, които могат да бъдат наводнени при:  

  • наводнения с малка вероятност за настъпване, при които вероятният период за повторно настъпване е по-голям или равен на 1000 години, както и при непредвидими събития;
  • наводнения със средна вероятност за настъпване, при които вероятният период за повторно настъпване е по-голям или равен на 100 години; 
  • наводнения с висока вероятност за настъпване, при които вероятният период за повторно настъпване е по-голям или равен на 20 години, където е целесъобразно.

Върху картите на районите под заплаха от наводнения за всеки от трите вероятностни периоди са показани: 

  • разпространение на наводнението;
  • дълбочина или ниво на водата; 
  • скорост на течението или съответно водно количество (където е целесъобразно).

 Проекти на Картите на 14-те РЗПРН с риск от наводнения съгласно чл.146ж от Закона за водите. Същите отразяват неблагоприятните последици от наводнения за всеки от трите вероятностните периоди, изразени чрез следните показатели:  

  • приблизителен брой на евентуално засегнати жители;
  • вид стопанска дейност в евентуално засегнатия район; 
  • инсталациите по приложение № 4 към чл. 117 от Закона за опазване на околната среда, които могат да предизвикат допълнително замърсяване поради авария в случай на наводнение, и зоните за защита на водите по чл. 119а, ал. 1, т. 1, 2 и 5, за които съществува възможност да бъдат засегнати; 
  • други значителни източници на замърсяване. 

Заповед РД-746 от 01.10.2013г. на Министъра на околната среда и водите за утвърждаване на районите със значителен риск от наводнения в Западнобеломорски район за басейново управление. 

Заповед РД-05-91 от 15.08.2013г. на директора на БДЗБР за определяне на районите със значителен потенциален риск от наводнения в Западнобеломорски район за басейново управление.

Приложение 1 към Заповед РД-05-91 от 15.08.2013г.  - Определени райони със значителен потенциален риск от наводнения в Западнобеломорски район за управление на водите.

Приложение 2 към Заповед РД-05-91 от 15.08.2013г. - Обзорна карта на районите със значителен потенциален риск от наводнения в Западнобеломорски район за управление на водите.

Обяснителна записка за определяне на районите със значителен потенциален риск от наводнения в Западнобеломорски район за басейново управление.

Басейнова дирекция Западнобеломорски район – Благоевград съобщава, че на основание чл.146г., ал.1 от Закона за водите и чл.5 от Директива 2007/60/ЕО относно оценката и управлението на риска от наводнения, са разработени Проекти на районите със значителен потенциален риск от наводнения /РЗПРН/ в обхвата на Западнобеломорски район за басейново управление. Проектите са на разположение на  всички заинтересовани лица и широката общественост за срок от два месеца, за консултации и писменни становища. 

Публикуваните Проекти на РЗПРН са в два варианта:

1. РЗПРН, в които влизат само местоположения, оценени с висок риск от наводнения и 

2. РЗПРН, в които влизат местоположения с висок и среден риск от наводнения.

Окончателните РЗПРН ще бъдат утвърдени от Министъра на околната среда и водите, съгласно чл.146г, ал.2 от Закона за водите, след изтичане на двумесечния срок за обществени консултации.

 

1. РЗПРН, в които влизат само местоположения, оценени с висок риск от наводнения; 

Поречие Струма:

EUUOM Code Код на РЗПРН Име на РЗПРН Степен на риска
1 BG4000 BG4000ASPFRST02

с. Струмяни-с. Микрево картен лист 1   

с. Струмяни-с. Микрево картен лист 2

 Висок
2 BG4000 BG4000ASPFRST03  гр. Кресна Висок
3 BG4000 BG4000ASPFRST04  гр. Симитли Висок
4 BG4000 BG4000ASPFRST05  с. Покровник Висок
5 BG4000 BG4000ASPFRST06  гр. Благоевград Висок
6 BG4000 BG4000ASPFRST08  с. Невестино Висок
7 BG4000 BG4000ASPFRST09  гр. Дупница Висок
8 BG4000 BG4000ASPFRST10  гр. Кюстендил Висок
9 BG4000 BG4000ASPFRST11  гр. Земен Висок
10 BG4000 BG4000ASPFRST12  с. Студена Висок
11 BG4000 BG4000ASPFRST13 

гр. Перник - картен лист 1

гр. Перник - картен лист 2

Висок

 

Поречия Места и Доспат: 

EUUOMCode Код на РЗПРН  Име на РЗПРН Степен на риска
1  BG4000  BG4000ASPFRDO01 с. Кочан Висок
2  BG4000  BG4000ASPFRDO02 гр. Разлог Висок
3  BG4000  BG4000ASPFRDO01 с. Сатовча Висок

 

2. РЗПРН, в които влизат местоположения с висок и среден риск от наводнения. 

Поречие Струма: 

EUUOMCode Код на РЗПРН  Име на РЗПРН Степен на риска
1 BG4000 BG4000ASPFRST02

с. Струмяни-с. Микрево картен лист 1  

с. Струмяни-с. Микрево картен лист 2 

Висок
2 BG4000 BG4000ASPFRST03 гр. Кресна Висок
3 BG4000 BG4000ASPFRST04 гр. Симитли Висок
4 BG4000 BG4000ASPFRST05 с. Покровник Висок
5 BG4000 BG4000ASPFRST06 гр. Благоевград Висок
6 BG4000 BG4000ASPFRST08 с. Невестино Висок
7 BG4000 BG4000ASPFRST09 гр. Дупница Висок
8 BG4000 BG4000ASPFRST10 гр. Кюстендил Висок
9 BG4000 BG4000ASPFRST11 гр. Земен Висок
10 BG4000 BG4000ASPFRST12   с. Студена Висок
11 BG4000 BG4000ASPFRST13

гр. Перник - картен лист 1

 гр. Перник - картен лист 2

Висок
12 BG4000 BG4000ASPFRST01 гр. Сандански Среден
13 BG4000 BG4000ASPFRST07 гр. Бобошево Среден
14 BG4000 BG4000ASPFRST14 с. Батановци Среден

 

Поречия Места и Доспат:

EUUOMCode Код на РЗПРН  Име на РЗПРН Степен на риска
1 BG4000 BG4000ASPFRDO01 с. Кочан Висок
2 BG4000 BG4000ASPFRME02 гр. Разлог Висок
3 BG4000 BG4000ASPFRME01 с. Сатовча Висок
4 BG4000 BG4000ASPFRME03 гр. Якоруда Среден

 

Критерии и методи за определяне и класифициране на риска и определяне на РЗПРН

 

Приложение №1 СТРУКТУРА НА ИНФОРМАЦИЯТА И АЛГОРИТЪМ НА РАБОТА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПОДХОДА И КРИТЕРИИТЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЗПРН

 График и работна програма за изготвяне на Плана за управление на риска от наводнения в Западнобеломорски район за басейново управление за периода 2016-2021 г.

 Окончателна Предварителна оценка на риска от наводнения на ЗБР за БУ, съгласно чл. 146а от ЗВ

С пълния текст на документа можете да се запознаете тук

 

Приложение №1 – Минали наводнения в ЗБР за БУ; 

Приложение №2 – Обзорна карта минали наводнения в ЗБР за БУ;

Приложение №3 – Критерии за значимост на неблагоприятни последици от минали наводнения; 

Приложение №4 - Значими минали наводнения в ЗБР за БУ; 

Приложение №5 – Критерии за значимост на неблагоприятни последици от потенциални бъдещи наводнения; 

Приложение №6 - Обзорна карта на райони с потенциален риск от наводнения в ЗБР за БУ; 

Приложение №7 - Албум с карти  на  определените потенциални бъдещи наводнения; 

Приложение №8 - Значими потенциални наводнения по основни речни басейни; 

Приложение №9 – Сборна карта на минали наводнения и потенциални бъдещи  наводнения в ЗБР за БУ; 

Приложение №10 - Протоколи от проведените обществени обсъждания  на Проекта на ПОРН и  списъци с присъствалите.  

 

Проект на Предварителна оценка на риска от наводнения на Западнобеломорски район за басейново управление, съгласно  чл. 146а от Закона за водите.

С пълния текст на документа можете да се запознаете тук.

 

Приложение №1. Минали наводнения в ЗБР за БУ можете да видите.

Приложение №2. Обзорна карта на минали наводнения в Западнобеломорски район можете да видите.

Приложение №3. Значими минали наводнения - речен басейн Струма и речен басейн Места можете да видите.

Приложение №4. Обзорна карта на райони с потенциален риск от наводнения в Западнобеломорски район можете да видите.

Приложение №5. Значими потенциални наводнения - Струма, Места, Доспат можете да видите.

Приложение №6. Карта на всяка зона със заплаха и риск, съдържаща цялата атрибутна информация за съответната зона можете да видите.

Приложение №7. Сборна карта на минали наводнения и райони с потенциален риск от наводнения в Западнобеломорски район можете да видите.

 

Предварителна оценка на риска от наводнения

Резултати от изпълнението на Малка обществена поръчка с предмет "Подпомагане на дейностите на Басейнова дирекция Западнобеломорски район – Благоевград по изготвяне на Предварителна оценка на риска от наводнения, по методиката по чл. 187, ал. 2, т. 6 от Закона за водите" на „ДХИ БЪЛГАРИЯ” ЕООД, гр. София. 

 ДОКЛАД  1 - окончателен:

С пълния текст на документа можете да се запознаете тук.

Обзорна карта за минали наводнения в Западнобеломорски район в мащаб 1:200 000 можете да разгледате тук.

ДОКЛАД  2 - окончателен:

С пълния текст на документа можете да се запознаете тук.

 

ПРИЛОЖЕНИЯ:

 Приложение 1 - Значими минали наводнения

Значими минали наводнения - РЕЧЕН БАСЕЙН СТРУМА

с информацията в табличен вид можете да се запознаете тук.

Значими минали наводнения - РЕЧНИ БАСЕЙНИ МЕСТА И ДОСПАТ

с информацията в табличен вид можете да се запознаете тук.

Приложение 2 - Потенциално застрашени от наводнения райони

Потенциално застрашени от наводнения райони - РЕЧЕН БАСЕЙН СТРУМА

С информацията в табличен вид можете да се запознаете тук.

Потенциално застрашени от наводнения райони - РЕЧЕН БАСЕЙН МЕСТА

С информацията в табличен вид можете да се запознаете тук.

Потенциално застрашени от наводнения райони - РЕЧЕН БАСЕЙН ДОСПАТ

С информацията в табличен вид можете да се запознаете тук.

Приложение 3 - Албум на регистрираните потенциално застрашени от наводнения речни участъци

с. Кочан

с. Медени поляни

с. Огняново

гр. Банско 1

гр. Банско 2

с. Елешница

с. Баня

гр. Разлог1

гр. Разлог 2

с. Плетена

с. Сатовча

гр. Хаджидимово 1

гр. Хаджидимово 2

гр. Якоруда 1

гр. Якоруда 2

гр. Симитли 1

гр. Симитли 2

гр. Симитли 3

гр. Симитли 4

гр. Симитли 5

гр. Симитли 6

гр. Земен 1

гр. Земен 2

гр. Земен 3

с. Жабляно

гр. Кюстендил 1

гр. Кюстендил 2

гр. Кюстендил 3

с. Жабокрът 1

с. Жабокрът 2

с. Жабокрът 3

с. Слокощица

с. Копиловци 1

с. Копиловци 2

с. Копиловци 3

с. Соволяно

с. Горановци 1

с. Горановци 2

с. Горановци 3

с. Друмохар

с. Невестино 1

с. Невестино 2

с. Невестино 3

с. Неделкова Гращица

с. Четирци

с. Горна Диканя

с. Прибой 1

с. Прибой 2

с. Прибой 3

с. Николаево 1

с. Николаево 2

с. Бобораци

с. Покровник 1

с. Покровник 2

с. Покровник 3

с. Покровник 4

с. Покровник 5

гр. Бобошево 1

гр. Бобошево 2

с. Яхиново 1

с. Яхиново 2

с. Яхиново 3

с. Яхиново 4

с. Яхиново 5

с. Яхиново 6

с. Яхиново 7

с. Стоб

с. Бараково

гр. Кресна 1

гр. Кресна 2

гр. Перник 1

гр. Перник 2

гр. Перник 3

гр. Перник 4

гр. Перник 5

гр. Перник 6

гр. Перник 7

с. Мещица

с. Ярджиловци

с. Студена 1

с. Студена 2

гр. Батановци

с. Кулата 1

с. Кулата 2

с. Струма 1

с. Струма 2

с. Лебница

с. Дамяница 1

с. Дамяница 2

гр. Сандански 1

гр. Сандански 2

с. Микрево 1

с. Микрево 2

с. Струмяни

Зони с риск от наводнение - потенциално застрашена инфраструктура и други.

Зони с риск от наводнение - потенциално застрашени жители.

Зони с риск от наводнение - въздействие от повърхностни водни тела.