Банкова сметка

Банкова сметка:
"Първа инвестиционна банка" АД IBAN - номера с банков код FINVBGSF и банкова сметка BG38FINV915031UB067343

Плащане чрез ПОС

Сигнали за корупция

Сигнали за корупция подавайте на телефон 073 894 103 или на ел. поща адрес bdblg@wabd.bg, както и към комисията за превенция и противодействие на корупцията.

Днес, 30.11.2015г., Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” уведомява всички заинтересовани страни, че в двумесечния срок за провеждане на обществени консултации на проектите на картите на заплахата и картите на риска от наводнения (от 24.08.2015г. до 24.10.2015г.) в БД „ЗБР“ няма постъпили писмени становища, мнения и предложения за извършване на корекции в проектите на картите.

В тази връзка, в проектите на картите на заплахата и картите на риска от наводнения изготвени за 14- те РЗПРН в териториалния обхват на Западнобеломорски район, не са правени изменения, и същите се считат за окончателен вариант на картите, съставени в изпълнение на изискванията на чл. 146д, ал.1 от Закона за водите.

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” съобщава, че в изпълнение на разпоредбите на чл. 146д, ал.1 от Закона за водите са съставени Проекти на карти на районите под заплаха от наводнения и Проекти на карти на районите с риск от наводнения в териториалния обхват на Западнобеломорски район за басейново управление. 

Проектите на картите са изготвени за всеки един от утвърдените 14 райони със значителен потенциален риск (РЗПРН) в териториалния обхват на ЗБР за БУ, утвърдени със Заповед № РД-746/01.10.2013 г. на Министъра на околната среда и водите, съгласно изискванията на чл.146г, ал. 2 от Закона за водите. 

Проектите на картите са на разположение на всички заинтересовани страни и широката общественост, считано от 24.08.2015г. 

Срокът за изразяване на писмени становища и консултации е 2 месеца от датата на публикуването им съгласно разпоредбите на чл.146с, ал.1,т.1 от ЗВ. След изтичане на този срок, същите ще бъдат окончателно приети. 

Публикувани са следните проекти на карти: 

Проекти на Картите на 14-те РЗПРН под заплаха от наводнения в съответствие с чл.146е от Закона за водите. Върху тях са отразени зоните, които могат да бъдат наводнени при:  

  • наводнения с малка вероятност за настъпване, при които вероятният период за повторно настъпване е по-голям или равен на 1000 години, както и при непредвидими събития;
  • наводнения със средна вероятност за настъпване, при които вероятният период за повторно настъпване е по-голям или равен на 100 години; 
  • наводнения с висока вероятност за настъпване, при които вероятният период за повторно настъпване е по-голям или равен на 20 години, където е целесъобразно.

Върху картите на районите под заплаха от наводнения за всеки от трите вероятностни периоди са показани: 

  • разпространение на наводнението;
  • дълбочина или ниво на водата; 
  • скорост на течението или съответно водно количество (където е целесъобразно). 

 

 

BG4000ASPFRME01 Сатовча - населено място с. Сатовча

Участък 1 

BG4000ASPFRME02 Банско - населени места гр. Банско, гр. Добринище, с. Баня

Участък 1 

Участък 2 

Участък 3 

Участък 4 

BG4000ASPFRME03 Разлог - населено място гр. Разлог 

Участък 1 

Участък 2 

Участък 3 

BG4000ASPFRME04 Якоруда - населено място гр. Якоруда 

Участък 1

Участък 2

BG4000ASPFRST01 Сандански - населени места гр. Сандански, с. Лиляново, с. Дебрене, с. Поленица, с. Лешница 

Участък 1 

Участък 2 

Участък 3 

Участък 4 

BG4000ASPFRST02 Струмяни - населени места с. Струмяни, с. Микрево 

Участък 1

Участък 2 

BG4000ASPFRST03 Кресна - населени места гр. Кресна, с. Сливница, с. Горна Брезница

Участък 1 

Участък 2

Участък 3 

BG4000ASPFRST04 Симитли - населени места гр. Симитли, с. Черниче, с. Полето, с. Крупник 

Участък 1 

Участък 2 

Участък 3 

Участък 4

BG4000ASPFRST05 Благоевград - населени места гр. Благоевград, с. Делвино, с. Покровник, с. Мощанец

Участък 1 

Участък 2 

Участък 3 

Участък 4 

Участък 5

BG4000ASPFRST06 Невестино - населено място с. Невестино 

Участък 1 

Участък 2 

BG4000ASPFRST07Дупница - населени места гр. Дупница, с. Пиперево, с. Яхиново, с. Самораново, с. Бистрица, с. Баланово 

Участък 1 

Участък 2 

Участък 3 

Участък 4 

Участък 5 

Участък 6 

Участък 7 

BG4000ASPFRST08 Кюстендил - населени места гр. Кюстендил, с. Лозно 

Участък 1 

Участък 2 

BG4000ASPFRST09 Земен - населено място гр. Земен 

Участък 1 

Участък 2 

BG4000ASPFRST10 Перник

Участък 1 

Участък 2 

Участък 3 

Участък 4 

Участък 5 

Участък 6 

Участък 7 

Участък 8 

Участък 9 

Участък 10 

Участък 11