Банкова сметка

Банкова сметка:
"Първа инвестиционна банка" АД IBAN - номера с банков код FINVBGSF и банкова сметка BG38FINV915031UB067343

Плащане чрез ПОС

Сигнали за корупция

Сигнали за корупция подавайте на телефон 073 894 103 или на ел. поща адрес bdblg@wabd.bg, както и към комисията за превенция и противодействие на корупцията.

Райони със значителен потенциален риск от наводнения 

 

Заповед РД-746 от 01.10.2013г. на Министъра на околната среда и водите за утвърждаване на районите със значителен риск от наводнения в Западнобеломорски район за басейново управление. 

Заповед РД-05-91 от 15.08.2013г. на директора на БДЗБР за определяне на районите със значителен потенциален риск от наводнения в Западнобеломорски район за басейново управление.

Приложение 1 към Заповед РД-05-91 от 15.08.2013г.  - Определени райони със значителен потенциален риск от наводнения в Западнобеломорски район за управление на водите.

Приложение 2 към Заповед РД-05-91 от 15.08.2013г. - Обзорна карта на районите със значителен потенциален риск от наводнения в Западнобеломорски район за управление на водите.

Обяснителна записка за определяне на районите със значителен потенциален риск от наводнения в Западнобеломорски район за басейново управление.

Басейнова дирекция Западнобеломорски район – Благоевград съобщава, че на основание чл.146г., ал.1 от Закона за водите и чл.5 от Директива 2007/60/ЕО относно оценката и управлението на риска от наводнения, са разработени Проекти на районите със значителен потенциален риск от наводнения /РЗПРН/ в обхвата на Западнобеломорски район за басейново управление. Проектите са на разположение на  всички заинтересовани лица и широката общественост за срок от два месеца, за консултации и писменни становища. 

Публикуваните Проекти на РЗПРН са в два варианта:

1. РЗПРН, в които влизат само местоположения, оценени с висок риск от наводнения и 

2. РЗПРН, в които влизат местоположения с висок и среден риск от наводнения.

Окончателните РЗПРН ще бъдат утвърдени от Министъра на околната среда и водите, съгласно чл.146г, ал.2 от Закона за водите, след изтичане на двумесечния срок за обществени консултации.

 

1. РЗПРН, в които влизат само местоположения, оценени с висок риск от наводнения; 

Поречие Струма:

EUUOM Code Код на РЗПРН Име на РЗПРН Степен на риска
1 BG4000 BG4000ASPFRST02

с. Струмяни-с. Микрево картен лист 1   

с. Струмяни-с. Микрево картен лист 2

 Висок
2 BG4000 BG4000ASPFRST03  гр. Кресна Висок
3 BG4000 BG4000ASPFRST04  гр. Симитли Висок
4 BG4000 BG4000ASPFRST05  с. Покровник Висок
5 BG4000 BG4000ASPFRST06  гр. Благоевград Висок
6 BG4000 BG4000ASPFRST08  с. Невестино Висок
7 BG4000 BG4000ASPFRST09  гр. Дупница Висок
8 BG4000 BG4000ASPFRST10  гр. Кюстендил Висок
9 BG4000 BG4000ASPFRST11  гр. Земен Висок
10 BG4000 BG4000ASPFRST12  с. Студена Висок
11 BG4000 BG4000ASPFRST13 

гр. Перник - картен лист 1

гр. Перник - картен лист 2

Висок

 

Поречия Места и Доспат: 

EUUOMCode Код на РЗПРН  Име на РЗПРН Степен на риска
1  BG4000  BG4000ASPFRDO01 с. Кочан Висок
2  BG4000  BG4000ASPFRDO02 гр. Разлог Висок
3  BG4000  BG4000ASPFRDO01 с. Сатовча Висок

 

2. РЗПРН, в които влизат местоположения с висок и среден риск от наводнения. 

Поречие Струма: 

EUUOMCode Код на РЗПРН  Име на РЗПРН Степен на риска
1 BG4000 BG4000ASPFRST02

с. Струмяни-с. Микрево картен лист 1  

с. Струмяни-с. Микрево картен лист 2 

Висок
2 BG4000 BG4000ASPFRST03 гр. Кресна Висок
3 BG4000 BG4000ASPFRST04 гр. Симитли Висок
4 BG4000 BG4000ASPFRST05 с. Покровник Висок
5 BG4000 BG4000ASPFRST06 гр. Благоевград Висок
6 BG4000 BG4000ASPFRST08 с. Невестино Висок
7 BG4000 BG4000ASPFRST09 гр. Дупница Висок
8 BG4000 BG4000ASPFRST10 гр. Кюстендил Висок
9 BG4000 BG4000ASPFRST11 гр. Земен Висок
10 BG4000 BG4000ASPFRST12   с. Студена Висок
11 BG4000 BG4000ASPFRST13

гр. Перник - картен лист 1

 гр. Перник - картен лист 2

Висок
12 BG4000 BG4000ASPFRST01 гр. Сандански Среден
13 BG4000 BG4000ASPFRST07 гр. Бобошево Среден
14 BG4000 BG4000ASPFRST14 с. Батановци Среден

 

Поречия Места и Доспат:

EUUOMCode Код на РЗПРН  Име на РЗПРН Степен на риска
1 BG4000 BG4000ASPFRDO01 с. Кочан Висок
2 BG4000 BG4000ASPFRME02 гр. Разлог Висок
3 BG4000 BG4000ASPFRME01 с. Сатовча Висок
4 BG4000 BG4000ASPFRME03 гр. Якоруда Среден

 

Критерии и методи за определяне и класифициране на риска и определяне на РЗПРН

 

Приложение №1 СТРУКТУРА НА ИНФОРМАЦИЯТА И АЛГОРИТЪМ НА РАБОТА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПОДХОДА И КРИТЕРИИТЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЗПРН