Банкова сметка

Банкова сметка:
"Първа инвестиционна банка" АД IBAN - номера с банков код FINVBGSF и банкова сметка BG38FINV915031UB067343

Плащане чрез ПОС

Сигнали за корупция

Сигнали за корупция подавайте на телефон 073 894 103 или на ел. поща адрес bdblg@wabd.bg, както и към комисията за превенция и противодействие на корупцията.

Предварителна оценка на риска от наводнения

 

График и работна програма за изготвяне на Плана за управление на риска от наводнения в Западнобеломорски район за басейново управление за периода 2016-2021 г.

 Окончателна Предварителна оценка на риска от наводнения на ЗБР за БУ, съгласно чл. 146а от ЗВ

С пълния текст на документа можете да се запознаете тук

 

Приложение №1 – Минали наводнения в ЗБР за БУ; 

Приложение №2 – Обзорна карта минали наводнения в ЗБР за БУ;

Приложение №3 – Критерии за значимост на неблагоприятни последици от минали наводнения; 

Приложение №4 - Значими минали наводнения в ЗБР за БУ; 

Приложение №5 – Критерии за значимост на неблагоприятни последици от потенциални бъдещи наводнения; 

Приложение №6 - Обзорна карта на райони с потенциален риск от наводнения в ЗБР за БУ; 

Приложение №7 - Албум с карти  на  определените потенциални бъдещи наводнения; 

Приложение №8 - Значими потенциални наводнения по основни речни басейни; 

Приложение №9 – Сборна карта на минали наводнения и потенциални бъдещи  наводнения в ЗБР за БУ; 

Приложение №10 - Протоколи от проведените обществени обсъждания  на Проекта на ПОРН и  списъци с присъствалите.  

 

Проект на Предварителна оценка на риска от наводнения на Западнобеломорски район за басейново управление, съгласно  чл. 146а от Закона за водите.

С пълния текст на документа можете да се запознаете тук.

 

Приложение №1. Минали наводнения в ЗБР за БУ можете да видите.

Приложение №2. Обзорна карта на минали наводнения в Западнобеломорски район можете да видите.

Приложение №3. Значими минали наводнения - речен басейн Струма и речен басейн Места можете да видите.

Приложение №4. Обзорна карта на райони с потенциален риск от наводнения в Западнобеломорски район можете да видите.

Приложение №5. Значими потенциални наводнения - Струма, Места, Доспат можете да видите.

Приложение №6. Карта на всяка зона със заплаха и риск, съдържаща цялата атрибутна информация за съответната зона можете да видите.

Приложение №7. Сборна карта на минали наводнения и райони с потенциален риск от наводнения в Западнобеломорски район можете да видите.

 

Предварителна оценка на риска от наводнения

Резултати от изпълнението на Малка обществена поръчка с предмет "Подпомагане на дейностите на Басейнова дирекция Западнобеломорски район – Благоевград по изготвяне на Предварителна оценка на риска от наводнения, по методиката по чл. 187, ал. 2, т. 6 от Закона за водите" на „ДХИ БЪЛГАРИЯ” ЕООД, гр. София. 

 ДОКЛАД  1 - окончателен:

С пълния текст на документа можете да се запознаете тук.

Обзорна карта за минали наводнения в Западнобеломорски район в мащаб 1:200 000 можете да разгледате тук.

ДОКЛАД  2 - окончателен:

С пълния текст на документа можете да се запознаете тук.

 

ПРИЛОЖЕНИЯ:

 Приложение 1 - Значими минали наводнения

Значими минали наводнения - РЕЧЕН БАСЕЙН СТРУМА

с информацията в табличен вид можете да се запознаете тук.

Значими минали наводнения - РЕЧНИ БАСЕЙНИ МЕСТА И ДОСПАТ

с информацията в табличен вид можете да се запознаете тук.

Приложение 2 - Потенциално застрашени от наводнения райони

Потенциално застрашени от наводнения райони - РЕЧЕН БАСЕЙН СТРУМА

С информацията в табличен вид можете да се запознаете тук.

Потенциално застрашени от наводнения райони - РЕЧЕН БАСЕЙН МЕСТА

С информацията в табличен вид можете да се запознаете тук.

Потенциално застрашени от наводнения райони - РЕЧЕН БАСЕЙН ДОСПАТ

С информацията в табличен вид можете да се запознаете тук.

Приложение 3 - Албум на регистрираните потенциално застрашени от наводнения речни участъци

с. Кочан

с. Медени поляни

с. Огняново

гр. Банско 1

гр. Банско 2

с. Елешница

с. Баня

гр. Разлог1

гр. Разлог 2

с. Плетена

с. Сатовча

гр. Хаджидимово 1

гр. Хаджидимово 2

гр. Якоруда 1

гр. Якоруда 2

гр. Симитли 1

гр. Симитли 2

гр. Симитли 3

гр. Симитли 4

гр. Симитли 5

гр. Симитли 6

гр. Земен 1

гр. Земен 2

гр. Земен 3

с. Жабляно

гр. Кюстендил 1

гр. Кюстендил 2

гр. Кюстендил 3

с. Жабокрът 1

с. Жабокрът 2

с. Жабокрът 3

с. Слокощица

с. Копиловци 1

с. Копиловци 2

с. Копиловци 3

с. Соволяно

с. Горановци 1

с. Горановци 2

с. Горановци 3

с. Друмохар

с. Невестино 1

с. Невестино 2

с. Невестино 3

с. Неделкова Гращица

с. Четирци

с. Горна Диканя

с. Прибой 1

с. Прибой 2

с. Прибой 3

с. Николаево 1

с. Николаево 2

с. Бобораци

с. Покровник 1

с. Покровник 2

с. Покровник 3

с. Покровник 4

с. Покровник 5

гр. Бобошево 1

гр. Бобошево 2

с. Яхиново 1

с. Яхиново 2

с. Яхиново 3

с. Яхиново 4

с. Яхиново 5

с. Яхиново 6

с. Яхиново 7

с. Стоб

с. Бараково

гр. Кресна 1

гр. Кресна 2

гр. Перник 1

гр. Перник 2

гр. Перник 3

гр. Перник 4

гр. Перник 5

гр. Перник 6

гр. Перник 7

с. Мещица

с. Ярджиловци

с. Студена 1

с. Студена 2

гр. Батановци

с. Кулата 1

с. Кулата 2

с. Струма 1

с. Струма 2

с. Лебница

с. Дамяница 1

с. Дамяница 2

гр. Сандански 1

гр. Сандански 2

с. Микрево 1

с. Микрево 2

с. Струмяни

Зони с риск от наводнение - потенциално застрашена инфраструктура и други.

Зони с риск от наводнение - потенциално застрашени жители.

Зони с риск от наводнение - въздействие от повърхностни водни тела.