Банкова сметка

Банкова сметка:
"Първа инвестиционна банка" АД IBAN - номера с банков код FINVBGSF и банкова сметка BG38FINV915031UB067343

Плащане чрез ПОС

Сигнали за корупция

Сигнали за корупция подавайте на телефон 073 894 103 или на ел. поща адрес bdblg@wabd.bg, както и към комисията за превенция и противодействие на корупцията.

Образец на доклад в изпълнение разпоредбите на чл.48 ал.1 от Закона за водите, утвърден от директора на БД"ЗБР". 
Образец на формат за отчитане показания на водомерни устройства, утвърден от директора на БД"ЗБР"

ВАЖНО!

Информация относно заплащането на дължимите такси за водовземане и ползване за 2014 г.
БДЗБР - Благоевград уведомява титулярите на разрешителни, издадени по Закона за водите, че дължимите такси за 2014 г. се изчисляват съгласно Тарифа за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване, приета с ПМС № 177 от 24.06.2011 г., обн., ДВ, бр. 50 от 01.07.2011 г., в сила от 01.01.2012 г.

В срок до 31 януари на 2015 г. (съгласно изискванията на чл. 195б от Закона за водите) титулярите на разрешителни, вкл. на комплексни разрешителни, следва да представят в съответната Басейнова дирекция информация за изчисляване на дължимата такса по образец, утвърден от Министъра на околната среда и водите, както следва;

за водовземане от повърхностни/ подземни/ минерални/ води (без производство на електроенергия);

за водовземане от повърхностни води за производство на електроенергия от ВЕЦ;

за ползване на воден обект за изземване на наносни отложения;

за заустване на отпадъчни води в повърхностни води;

за отвеждане на замърсители в подземни води.