Банкова сметка

Банкова сметка:
"Първа инвестиционна банка" АД IBAN - номера с банков код FINVBGSF и банкова сметка BG38FINV915031UB067343

Плащане чрез ПОС

Сигнали за корупция

Сигнали за корупция подавайте на телефон 073 894 103 или на ел. поща адрес bdblg@wabd.bg, както и към комисията за превенция и противодействие на корупцията.

Проект на предварителната оценка на риска от наводнения

Методични указания за предварителната оценка на риска от наводнения тук.  

Проект на Предварителна оценка на риска от наводнения на Западнобеломорски район за басейново управление, съгласно  чл. 146а от Закона за водите.

С пълния текст на документа можете да се запознаете тук.

Приложение №1. Минали наводнения в ЗБР за БУ можете да видите.

Приложение №2. Обзорна карта на минали наводнения в Западнобеломорски район можете да видите.

Приложение №3. Значими минали наводнения - речен басейн Струма и речен басейн Места можете да видите.

Приложение №4. Обзорна карта на райони с потенциален риск от наводнения в Западнобеломорски район можете да видите.

Приложение №5. Значими потенциални наводнения - Струма, Места, Доспат можете да видите.

Приложение №6. Карта на всяка зона със заплаха и риск, съдържаща цялата атрибутна информация за съответната зона можете да видите. 

Приложение №7. Сборна карта на минали наводнения и райони с потенциален риск от наводнения в Западнобеломорски район можете да видите.

Предварителна оценка на риска от наводнения 

Резултати от изпълнението на Малка обществена поръчка с предмет "Подпомагане на дейностите на Басейнова дирекция Западнобеломорски район – Благоевград по изготвяне на Предварителна оценка на риска от наводнения, по методиката по чл. 187, ал. 2, т. 6 от Закона за водите" на „ДХИ БЪЛГАРИЯ” ЕООД, гр. София. 

ДОКЛАД  1 - окончателен:

С пълния текст на документа можете да се запознаете тук.

Обзорна карта за минали наводнения в Западнобеломорски район в мащаб 1:200 000 можете да разгледате тук

ДОКЛАД  2 - окончателен:

С пълния текст на документа можете да се запознаете тук.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Приложение 1 - Значими минали наводнения

Значими минали наводнения - РЕЧЕН БАСЕЙН СТРУМА

с информацията в табличен вид можете да се запознаете тук.

Значими минали наводнения - РЕЧНИ БАСЕЙНИ МЕСТА И ДОСПАТ

с информацията в табличен вид можете да се запознаете тук.

Приложение 2 - Потенциално застрашени от наводнения райони

Потенциално застрашени от наводнения райони - РЕЧЕН БАСЕЙН СТРУМА

С информацията в табличен вид можете да се запознаете тук.

Потенциално застрашени от наводнения райони - РЕЧЕН БАСЕЙН МЕСТА

С информацията в табличен вид можете да се запознаете тук.

Потенциално застрашени от наводнения райони - РЕЧЕН БАСЕЙН ДОСПАТ

С информацията в табличен вид можете да се запознаете тук.

Приложение 3 - Албум на регистрираните потенциално застрашени от наводнения речни участъци

Зони с риск от наводнение - потенциално застрашена инфраструктура и други 

Зони с риск от наводнение - потенциално застрашени жители 

Зони с риск от наводнение - въздействие от повърхностни водни тела.

 

Райони под заплаха и риск от наводнения

Проект на районите