Банкова сметка

Банкова сметка:
"Първа инвестиционна банка" АД IBAN - номера с банков код FINVBGSF и банкова сметка BG38FINV915031UB067343

Плащане чрез ПОС

Сигнали за корупция

Сигнали за корупция подавайте на телефон 073 894 103 или на ел. поща адрес bdblg@wabd.bg, както и към комисията за превенция и противодействие на корупцията.

През 2002 г. по силата на чл. 153 от Закона за водите (ЗВ) и в съответствие със чл.3 (ал.1) от Директива 2000/60/ЕС са създадени четири дирекции за басейново управление на водите към Министерство на околната среда и водите:

1. Дунавски район (БДДР) с център Плевен - обхващащ водосборните области на реките Искър, Ерма, Нишава, Огоста и западно от Огоста, Вит, Осъм, Янтра, Русенски Лом и Дунавски Добруджански реки;

2. Черноморски район (БДЧР)с център Варна - обхващащ територията източно от подземния вододел на малм-валанжския водоносен хоризонт и водосборните области на реките, вливащи се в Черно море от северната до южната граница, включително вътрешните морски води и териториалното море;

3. Източнобеломорски район (БДИБР)с център Пловдив - за водосборните области на реките Тунджа, Марица, Арда, Бяла река;

4. Западнобеломорски район (БДЗБР) с център Благоевград - за водосборните области на реките Места, Струма и Доспат.

Западнобеломорски район за басейново управление /ЗБР/  се намира в  Югозападна България и обхваща около 12 % от територията на страната. Административен център на района е град Благоевград. Районът  обхваща водосборните области на реките Струма, Места и Доспат. Реките Струма и Места се вливат в Егейско море на територията на Р Гърция. Река Доспат се влива в река Места също на територията на Р Гърция. На изток граничи с Източнобеломорски район, на север – с Дунавски район, на юг и югозапад границите съвпадат съответно с държавните граници на Р България със  Сърбия и Черна Гора, Р Македония и Р Гърция.

Река Струма води началото си от изворите сред магмените скали на Витошкия купол с най-високия Черни връх (2290 м). Средното поречие на Струма и целите водосбори на Места принадлежат на Рило-Родопската област. Дължината на реката  от извора до границата е 290 км, което я поставя на пето място  по дължина след реките Искър, Тунджа, Марица и Осъм.