Банкова сметка

Банкова сметка:
"Първа инвестиционна банка" АД IBAN - номера с банков код FINVBGSF и банкова сметка BG38FINV915031UB067343

Плащане чрез ПОС

Сигнали за корупция

Сигнали за корупция подавайте на телефон 073 894 103 или на ел. поща адрес bdblg@wabd.bg, както и към комисията за превенция и противодействие на корупцията.

 

 

Информация за титулярите на разрешителни, издадени по реда на Закона за водите

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” уведомява титулярите на разрешителни, издадени по реда на Закона за водите, че въз основа на  Заповед РД-09-360/13.04.2017г. на Министъра на земеделието и храните се забранява извършването на дейности в речните легла, с цел обезпечаване нормалното размножаване на рибната фауна.

Забраната е със срок:

  • от 18 април 2017 г. до 2 юни 2017 г., включително в рибностопанските обекти, намиращи се до 500 м. надморска височина;
  • от  01 май 2017г. до 15 юни 2017г. в рибностопанските обекти, намиращи се от  500  до 1500 м. надморска височина.

С цел установяване спазване на забраната, служители на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” ще извършват засилени проверки. При констатиране на нарушения ще бъдат налагани санкции в съответствие с разпоредбите на  чл.200 от Закона за водите.

С пълният текст на Заповед РД-09-360/14.04.2017г. на МЗХ може да се запознаете тук.

 

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

Уважаеми водоползватели,

в качеството Ви на титулярите на разрешителни, издадени по реда на Закона за водите, Ви информирам за нормативните изисквания и срокове при установяване на повреда на измервателно устройство.
При установяване на повреда на монтираното измервателно устройство е необходимо:
1.1. Да впишете в дневника за отчет на водомерното устройство серийния номер на водомера, показанието и датата на повредата,  както и датата при която е демонтирано същото;
1.2. Да уведомите незабавно контролиращия орган – БД „ЗБР“, писмено за повредата, като предоставите информацията, описана в точка 1.1;
1.3. Срокът за отремонтиране и/или монтиране на ново водомерно устройство е 30 календарни дни, считано от датата на установяване на повредата;
1.4. Монтираното изправно водомерно устройство трябва да притежава ненарушена заводска пломба или пломба от преминала метрологична проверка;
1.5. В срока, описан в т.1.3 да уведомите писмено контролиращия орган за отстранената повреда и монтиране на отремонтираното водомерно устройство и/или ново такова, като посочите дата на монтиране,  показанията към момента на монтиране. При монтиране на ново водомерно устройство се посочва марката и серийния номер. 
При неизпълнение на дадените указания в посочения срок подлежите на санкция по реда на Закона за водите.       (публикувано на 07.04.2017г.)                                                                    

 

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” информира титулярите на разрешителни, издадени по реда на Закона за водите за влязлото в сила от 23.12.2016 г. изменение и допълнение на Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води, че съгласно разпоредбите на чл. 80, ал. 2, т. 1 от цитираната наредба, титулярите на разрешителни за водовземане от подземни води провеждат собствен мониторинг на черпените подземни води по следните показатели:
а)  рН, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, нитрити, фосфати, хлориди и сулфати и други йони.
б) други показатели, по които водното тяло е определено в риск да не постигне добро химично състояние на подземните води.
Водоползвателите I-ва категория, а именно такива, чийто разрешен средноденонощен дебит е над 1 л/сек, съгласно чл. 80, ал. 2, т. 3 от цитираната по-горе наредба, изследват химичния състав на черпените подземни води през 2017 г. и на всеки 6 години след това по следните показатели: арсен, кадмий, олово, живак, амониеви йони, хлориди, сулфати, нитрити, фосфати, тетрахлоретилен, трихлоретилен, електропроводимост, и други йони, осигуряващи йонен баланс на анализа.
Изпитването на водните проби се извършва от акредитирани лаборатории, като резултатите от изпитването се изпращат на Директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” в срок до 15 дни от датата на изпитването.
Водните проби се вземат от определеното в проекта за оборудване на съоръженията място през периода 1 август - 30 септември.      (публикувано на 07.04.2017г.)                                                               

 

Уважаеми инвеститори,

С последните изменения и допълнения на Закона за водите (ДВ бр. 12 от 03.02.2017 г.), считано от 03.02.2017г., разпоредбата на чл.155, ал.1, т.23 от Закона за водите гласи: 

„Директорът на басейнова дирекция изпълнява държавната политика на басейново ниво, като: издава становища за допустимост на инвестиционни предложения, които са предмет на процедура по глава шеста от Закона за опазване на околната среда и/или по  чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие, за съответствието им с плана за управление на речния басейн и/или с плана за управление на риска от наводнения, със съдържание, определено в наредбите по чл. 135, ал. 1, т. 1а, 2 и 13; становищата се публикуват на интернет страниците на басейновите дирекции.“ 

В тази връзка, Ви уведомяваме, че при подготовката на документация за инвестиционни предложения, свързани с водовземане и/или ползване на воден обект, и при последващото им съгласуване  с ПУРБ 2016-2021г. и ПУРН 2016-2021г.,  следва да спазвате действащата разпоредба на чл.155, ал.1, т.23 от Закона за водите. (публикувано на 16.02.2017г.)

 

ЕК потвърди, че България е изпълнила задълженията си за приемане на ПУРН и на Морската стратегия на страната

След потвърждението от Европейската комисия, че са изпълнени произтичащите от европейското законодателство ангажиментите за приемане на актуализирани Планове за управление на речните басейни (ПУРБ), МОСВ получи  същото потвърждение от Комисията и за още два типа стратегически документа. С приемането на първите Плановете за управление на риска от наводнения (ПУРН) и на Морската стратегия на България, беше елиминиран рискът от наказателна процедура срещу България.

Четирите ПУРН – за Дунавския, Черноморския, Източнобеломорския и Западнобеломорския район, както и Морската стратегия бяха приети от Министерския съвет на 28 декември 2016 г. С това бяха изпълнени и ангажиментите на МОСВ по предварителните условия на Европейската комисия, заложени в Споразумението за партньорство.

Плановете за управление на риска от наводнения са нов инструмент не само за България, но и за Европа. Те са изключително важни за намаляване на риска от наводнения и опазване на човешкото здраве и инфраструктурата, стопанска дейност, защита на околната среда и културно-историческото наследство, както и за подобряване на готовността на населението и администрацията.  При разработването им е изготвена предварителна оценка на риска от наводнения и са определени райони със значителен  потенциален риск, като са изготвени карти с различни сценарии на заливане при висока вълна и идентифицирани рисковите обекти. Изготвените карти са налични на интернет страниците на четирите Басейнови дирекции и могат да служат при вземане на решения за строителство, инвестиции,  застраховане на имуществото и др. Въз основа на този анализ с цел минимизиране на риска от наводнения и последиците от тях в ПУРН са предвидени мерки за предотвратяване, защита и подготовка, включително подобряване на прогнозите и системите за ранно предупреждение в определените райони с потенциален риск от наводнения.

Приетите ПУРН и програмите от мерки са публикувани на интернет страниците на Басейновите дирекции и на МОСВ http://www5.moew.government.bg/?page_id=24259

Морската стратегия и Програмата от мерки за постигане и поддържане на добро състояние на морската околна среда е другият стратегически документ. В нея са включени 6 национални и 17 трансгранични мерки за създаване на синхронизирани и представителни мрежи от морски защитени територии за България и Румъния, както и Планове за управлението им. Разработен е и Регионален план за действие по морските отпадъци в Черно море и общ план за ранно откриване и оценка на въздействието на неместни видове и др. Част от мерките са насочени към въвеждане на насърчителни механизми за използване на по-щадящи техники за риболов и добив на морска храна, мерки за регулиране на подводния шум и други.

Морската стратегия се разработва за първи път за страната, изготвена е в изпълнение на изискванията на Рамковата директива за Морската стратегия 2008/56/ЕС (РДМС). Насочена е към опазване на състоянието на морските води на България, които включват крайбрежните и  териториалните морски води и изключителната икономическа зона на страната. За крайбрежните морски води тя допълва Плана за управление на речните басейни на Черноморския район.

Морската стратегия за периода 2016-2021  е публикувана на интернет страницата на Басейнова дирекция Черноморски район и на МОСВ  (http://www5.moew.government.bg/?page_id=44454 )(публикувано на 12.01.2017г.)

 

Европейската комисия потвърди, че България е изпълнила ангажиментите си за приемане на актуализирани Планове за управление на речните басейни (ПУРБ). 

moew

Това означава, че срещу страната няма да бъде стартирана наказателна процедура, каквато опасност имаше заради натрупано в минали периоди забавяне. Министерството на околната среда и водите създаде необходимата организация и след като на 29 декември 2016 г. Министерският съвет прие ПУРБ на четирите района за басейново управление, МОСВ изпълни ангажиментите си по това предварително условие на Европейската комисия, заложено в Споразумението за партньорство.

Плановете за управление на речните басейни  са стратегически документи, които регулират управлението на водите на принципа на водосбора на речните басейни и целят опазване и подобряване на състоянието  на водите и свързаните с тях екосистеми. ПУРБ  се разработват за втори път в страната и в ЕС, във връзка с прилагане на изискванията на Рамковата директива по водите и Закона за водите.

Разработването на Плановете е дълъг процес, който минава през актуализация на характеристиките на всеки район за басейново управление, анализ на факторите, които влияят върху състоянието на водите, определяне на регистър на зоните за защита на водите, оценка на състоянието на водите, икономически анализ на водоползването, определяне на целите и изключенията и набелязване на мерки за постигането им (Програма от мерки). Програмата от мерки е основният инструмент, с който ще бъде осигурено устойчивото управление на водите. В нея са включени мерки за конкретни места, оценени като необходими за постигане на целите в зависимост от установените проблеми като изграждане и реконструкция на ПСОВ за населени места, модернизация  реконструкция на индустриални ПСОВ, закриване и рекултивация  на депа за битови отпадъци, прилагане на добри земеделски и фермерски практики, изграждане на рибни проходи и др.

ПУРБ са публикувани на страниците на Басейновите дирекции и МОСВ (публикувано на 11.01.2017г.)

 

Извънредна пресконференция на Директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ - Благоевград

 

Във връзка с публикация от 4 януари 2017г. в електронния сайт на ТОП ПРЕСА, със заглавие „Цацаров чети: Неврокопски бизнесмени рекетирани от Басейнова дирекция – Благоевград?! Който не плаща на шефа го грози фалит!?“, днес 5 януари 2017г. г-жа Вангелия Иванова – Директор на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ Благоевград даде извънредна пресконференция.

Пред медиите г-жа Иванова коментира  накратко изнесените срещу нея  в статията клевети и обвинения в рекет, като категорично заяви, че изнесената информация е груба манипулация и абсолютна лъжа, която цели уронването на името и авторитета ѝ, както в лично качество, така и като ръководител на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“.  Нещо повече, с Решение №1734 от 07.12.2016г. по наказателно дело №594 от 2016г. на Административен съд - Благоевград е отменено Решение №2588 от 12.08.2016г. по нахд №187 от 2016г. по описа на Районен съд - Гоце Делчев и вместо него е постановил потвърждаване на Наказателно постановление №ПО-02-11/25.02.2016г. на Директора на БД „ЗБР“, с което на ЕТ „Неджет Бакалов – Мустафа Бакалов - Бакал“ е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на две хиляди лева, за извършено нарушение по чл.44, ал.1 във връзка с чл.200, ал.1, т.2 от Закона за водите и същото е влязло в сила на 07.12.2016г. Описаните факти са красноречиво доказателство за професионализма в  работата на БД „ЗБР“. 

Г-жа Иванова ясно декларира, че твърдо и непоколебимо ще защити доброто си име и професионална репутация градени повече от 13 години в ръководената от нея институция по съдебен ред.

По време на пресконференцията г-жа Иванова накратко припомни постигнатите в дирекцията резултати под нейно ръководство: изготвяне на Плановете за управление на речните басейни и на риска от наводнения само за година и половина, с което България изпълни предварителни условности пред ЕК за финансиране на три оперативни програми за периода 2014-2020г.; рязко повишаване на изпълнението на условията в издадените разрешителни в т.ч. и събираемост на дължимите такси; установяване на множество обекти упражняващи незаконно ползване на воден обект или водоползване и налагане на санкции по реда на Закона за водите, както и събиране на повече от 460 000 лв. „забравени“ Актове за установяване на публични държавни вземания в периода 2012-2014г.

В заключение г-жа Иванова обобщи, че ако спазването на законите и безкомпромисната борба с техните нарушители за  автора на злонамерената публикацията това е рекет спрямо бизнеса, изводите и заключенията остават за правораздавателните органи и заинтересованата общественост.