Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Изразяване на становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите по постъпило в РИОСВ – Благоевград уведомление за инвестиционно предложение „Изменение на инвестиционно предложение „Жилищно строителство в поземлен имот с идентификатор №02693.233.1, местност Рудината по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Баня

Изразяване на становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите по постъпило в РИОСВ – Благоевград уведомление за инвестиционно предложение „Изменение на инвестиционно предложение „Жилищно строителство в поземлен имот с идентификатор №02693.233.1, местност Рудината по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Баня, община Разлог, област Благоевград“, с възложител Т. Николов…./П-01-28-1