Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Управлението на водите в Република България се осъществява на национално и басейново ниво. За басейново управление се създават басейнови дирекции и басейнови съвети. Басейновата дирекция се ръководи и представлява от Директор. Дейността, организацията на работа и състава на басейновата дирекця се определят с Правилник. През 2002 г. по силата на чл. 153 от Закона за водите (ЗВ) и в съответствие със чл.3 (ал.1) от Директива 2000/60/ЕС са създадени 4 дирекции за басейново управление на водите към Министерство на околната среда и водите


Последни новини


Световен ден за борба с опустиняването и засушаването

С изложба на картините на  15 деца от школа по  рисуване „Престо“, с ръководител Александра Петкова,   БДЗБР и Община Благоевград ще отбележат Световният ден за борба с опустиняването и засушаването – 17 юни.

Целта на инициативата е  да се насочи вниманието към проблемите  на околната среда, вследствие на човешката дейност, а именно замърсяване на водите, прекомерна експлоатация на водоизточниците, глобалното затопляне.

Денят се чества от 1995 г. насам с резолюция 49/115 на Общото събрание на ООН.

Изложбата ще бъде открита  на 17 юни 2022 г. (петък ) от 17:00 ч. в партера на Община Благоевград и достъпна за посетители   до 17 юли 2022 г.

повече»


Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ беше домакин на работна среща с представители на Международната банка за възстановяване и развитие

Срещата се провежда в рамките на Споразумението между Световната банка и МОСВ за подготовка на Плановете за управление на речните басейни до 2027 година. Предмет на дискусия беше ГИС бази данни от дейностите по „Актуализиране на определянето и характеристиките на подземните водни тела в риск, включително оценка на натиска и риска и оценка на състоянието“.

Докладът за възможностите на географските системи (ГИС) беше представен от Педро Бетенкурт, ръководител на международен екип към Световна банка, експерт по оценка на въздействието върху околната среда и териториално планиране.  В срещата участваха още Професор Алексей Бендерев, автор на научно-приложни разработки и проекти, свързани с проучването, оценките и  управлението на подземните води в България, инж. Любомир Ангелов, хидрогеолог, и експерти инженери от дирекцията в Благоевград.

повече»


Басейнова дирекция – Благоевград проверява екологичното състояние на река Драговищица

Приоритетно пробовземане за проверка на екологичното състояние на река Драговищица и подземните водоизточници за питейно-битови нужди в терасата на реката извърши днес Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ (БДЗБР).

повече»


Активирана е 24- часовата работа на Оперативното звено в Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” във връзка с прогнозите на НИМХ за очаквани значителни валежи

Съгласно Заповед №РД-483/ 09.06.2022 г. на Министъра на околната среда и водите, оперативното звено ще предоставя периодично информация за състоянието на водите, включително състоянието на язовирите и реките по поречията и засегнати населени места.

Уведомени са Областните управители на областите Благоевград, Смолян, Кюстендил и Перник, попадащи в териториалния обхват Западнобеломорската дирекция. Необходимо е активно съдействие за предоставяне на информация, чрез Областните и Общински администарции.

В Басейнова дирекция вече функционира оперативен телефон +359 879 400 678 за подаване на своевременна информация за възникнали проблеми, причинени от вредното въздействие на водите.

Оперативното звено ще е активно до преминаване на опасните метеорологични явления.

Повече за прогнозата на сайта на Националния институт по метрология и хидрология  https://www.meteo.bg/bg/forecasts/hydro


Екипът на Басейнова Дирекция Благоевград отбелязва Световния ден на околната среда 5 юни с туристически поход до Бистришкия водопад

Отбелязваме Световния ден на околната среда, като споделяме време и енергия сред чудните райски кътчета,  само на 5 километра от Дупница и още около 2 часа часа пеша, по почти равна екопътека до приказния  Бистришки водопад.

Водопадът се формира от Бистришката река в Рила планина, като водата пада от около 35 метра височина. Водната стихия е най- впечатляваща именно по това време на годината, заради голямото пълноводие.

Туристическият маршрут е част от общото изживяване в планината. Маркирана Екопътека от с. Бистрица до водопада отнема между 4 и 5 часа в двете посоки. Маршрутът е подходящ и за деца, заради безопасния терен, достатъчно места за почивки и без опасни участъци. Първото място за отдих с чешма и беседки е в местността Дяволската воденица. Почивка може да се направи на още две места- в местностите Пиличик и Влашка бара, откъдето тръгва пътека към хижа Иван Вазов и Седемте рилски езера.

повече»


Грижа за опазването на водните ресурси обедини в работна среща експерти от Басейнова дирекция – Благоевград, и представители на 23 общини

„Управленският фокус сега е за по-добри резултати чрез повишаване на експертния капацитет, дигитализация и подобряване на комуникацията със заинтересованите страни. Споделям разбирането, че колкото повече се подкрепяме взаимно в тези усилия, толкова по-измерими резултати ще отбелязваме“ – с тези думи Станислава Иванова, директор на БДЗБР, откри работна среща с общинските администрации, организирана в подкрепа на усилията на общините за ефективно прилагане на законовите изисквания за чисти български води.

Събитието се състоя в четвъртък, 2 юни, в сградата на водната администрация. Присъстваха кметовете на Гоце Делчев Владимир Москов и на Банско Иван Кадев, представители на повечето общини от областта, както и от Перник, Рила, Кюстендил, Сърница и др.

повече»


Басейнова дирекция Благоевград подкрепя усилията на общините за ефективно прилагане на нормативните изисквания в областта на водите

Работна среща с участието на представители на 33-те общини в обхвата на Дирекцията ще се проведе утре, 2 юни, от 13 часа. Експерти от водната администрация ще дадат разяснения по отношение устойчивото управление на водните ресурси с грижа за околната среда. Темите, които ще бъдат коментирани, са причините за несъответствия при предоставяне на документи по инвестиционни предложения и при процедурите за издаване на разрешителни, както и имуществените санкции по реда на чл. 200 от Закона за водите.

Инициативата е на Басейнова дирекция, като целта на срещата е подобряване на ефективността на мерките по управление на водните ресурси, чрез повишаване на експертността и подобряване на координацията със заинтересованите страни.


С фокус към хората

Обучение на служителите от Басейнова дирекция- Благоевград се проведе в понеделник в сградата на администрацията. Обучението е във връзка с подобряване на вътрешната организация. Представени бяха подобрени правила при изпълнение на отчетните и проучавателните дейности. Целта е да се прилагат процедури, при които да се събират цифрови данни за анализ и вземане на решения,            да се намали административната тежест, да се разшири кръга на стандартизираните процедури с цел оптимизиране на дейността.  Това е първото от серия обучения за подобяване на вътрешно- организационните процеси и беше посрещнато изключително положително от участниците.

повече»


Басейнова дирекция Благоевград с поглед към дигиталната трансформация

Повишаване качеството на услугите, чрез по- добро управление на процесите с цифрови инструменти, обсъдиха на работна среща в понеделник експерти от Басейнова дирекция- Благоевград и Министерство на електронното управление.

Срещата е по инициатива на Дирекцията и е продължение на стартиралите наскоро двустранни разговори.

Министерство на електронното управление отговори на поканата незабавно с изключителен професонализъм и желание за подкрепа. В рамките на дни беше организирана работна среща онлайн, бяха поставени задачи и начертан план за съвместна дейност. Общото разбиране е, че съвместната работа на институциите е предпоставка постигане на търсените резултати и мултиплициране на добри практики.

повече»


Започва провеждането на хибридни дискусионни срещи (присъствено и онлайн) в рамките на обществените консултации по проекта на Междинен преглед на значимите проблеми при управлението на водите в Западнобеломорски район за басейново управление. ново!


Проекти на картите на районите под заплаха и с риск от наводнения за Западнобеломорски район за басейново управление /ЗБРБУ/. ново!


Започва консултация с обществеността по Доклада за междинен преглед на
значимите проблеми при управлението на водите за Западнобеломорски район


Доклад за междинен преглед на значимите проблеми при управлението на водите в Западнобеломорски район за басейново управление


Актуализация на Предварителна оценка на риска от наводнения в Западнобеломорски район за басейново управление 

Интерактивната карта за ПОРН на ЗБР, разработена по проект „Надграждане на съществуващата Географска Информационна Система в БД ИБР“ 


ВАЖНО

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” информира титулярите на разрешителни, издадени по реда на Закона за водите, че от  постъпилите декларации по чл. 194б от Закона за водите за периода 01.01.2020 г – 31.12.2020 г.  се установява допускане на грешка, като се взема единичен размер на таксата, относим за таксите за 2021 г.,  които следва да се декларират през 2022 г. За отчетната година са приложими единичните размери за периода 01.01.2019 г. – до 31.12.2020 г.

В случай на допусната грешка при изчисляване размера на таксата съгласно разпоредбите на чл. 103, ал. 1 от ДОПК е необходимо да  се представи  и коригираща декларация по чл. 194б от Закона за водите, с коректната такса за 2020 г.

Напомняме, че  дължимите такси, следва да заплатят до 15 февруари на текущата година за предходната. След тази дата се дължат лихви за периода  на забава от първия работен ден  след законовия срок  до деня за заплащане на остатъка от таксата, включително, съгласно чл. 1 от Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания. Размерът на законната лихва за просрочени задължения се определя съгласно, Постановлениe на МС №100 от 29 май 2012 г. за определяне на размера на законната лихва по посрочени задължения в левове и във валута, в сила от 01.07.2012 г.


СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми граждани, Системата за сигурно електронно връчване /е-връчване/ е за водене на кореспонденция по електронен път /подаване на сигнали, жалби, искания, заявления за услуги и др./ към и от администрациите, без необходимост от физическо присъствие в техни офиси. ДАЕУ поддържа и администрира тази система, която замества класическия модел за препоръчана поща. Системата позволява изпращане и/или получаване и съхраняване на електронни документи за/от публични органи, физически и юридически лица. Поддържа възможност за известяване чрез e-mail и SMS. Времето на изпращане и получаване на документа/съобщението и неговото съдържание се удостоверява с квалифициран времеви и електронен печат на агенцията. Услугата за електронна препоръчана поща представлява електронен еквивалент на препоръчана поща с обратна разписка и е предназначена за граждани и юридически лица, за администрации /в т.ч. общини/, за лица, осъществяващи публични функции и за организации, предоставящи обществени услуги.

Връзка към Системата за сигурно електронно връчване /е-връчване/ – тук.