Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение „Въвеждане на автоматизирана поливна система в парк „Свети Врач“ в кв.21 по плана на гр. Сандански

Инвестиционно предложение „Въвеждане на автоматизирана поливна система в парк „Свети Врач“ в кв.21 по плана на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград” с възложител Община Сандански…/П-01-417-3