Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение за „Изграждане на комбинирана кравеферма за месодайно говедовъдство с капацитет до 300 бр. животни в поземлен имот с идентификатор 17395.112.6, местност „Мочура“, по одобрени КК и КР на гр. Гоце Делчев

Инвестиционно предложение за „Изграждане на комбинирана кравеферма за месодайно говедовъдство с капацитет до 300 бр. животни в поземлен имот с идентификатор 17395.112.6, местност „Мочура“, по одобрени КК и КР на гр. Гоце Делчев, общ. Гоце Делчев, област Благоевград“ с Възложител „ФЕРМА МЕРКЕЗ“ ООД…/П-01-19-7