Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение „Изграждане на автомивка, автосервиз, административно-битова сграда, трафопост, собствен водоизточник и паркинг в поземлен имот с идентификатор 56126.192.11 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич

Инвестиционно предложение „Изграждане на автомивка, автосервиз, административно-битова сграда, трафопост, собствен водоизточник и паркинг в поземлен имот с идентификатор 56126.192.11 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“, с възложител Станислав Георгиев…/П-01-136-1