Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Информация за регистрация на водовземни съоръжения за подземни води, изградени до 23 декември 2016 г., за които не са издадени разрешения за строеж и които не са вписани в регистъра за стопанските съоръжения по чл. 118г, ал. 3 от Закона за водите

  1. Съгласно 41. Ал.1 до ал.7 – от преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда, собствениците на водовземни съоръжения за подземни води, изградени до 23 декември 2016 г., за които не са издадени разрешения за строеж и които не са вписани в регистър по чл. 118г, ал. 3 от Закона за водите, могат да подадат заяление за вписване в съответната басейнова дирекция, в срок до две години от влизането в сила на този закон.
  2. Към Заявлението за регистрация на водовземно съоръжение за стапански цели се прилагат следните документи и данни:

– конструктивните характеристики на водовземното съоръжение и състоянието му, включително:

–  диаметри и дълбочина на разполагане на прикриващите колони и филтрите, наличието и качеството на задтръбната циментация;

–  резултати от заснемане със сондажна камера на състоянието на ствола на съоръжението до пълната му дълбочина;

– резултати от проведени за целите на вписването опитно-филтрационни изследвания;

–  пълен химичен анализ на подземните води по всички показатели, за които са определени стандарти за качество на подземните води, съгласно наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 2, извършен за целите на вписването на съоръжението при акредитирано пробовземане в акредитирана лаборатория;

– че водовземното съоръжение разкрива само едно водно тяло, включително геолого-хидрогеоложка колонка и геоложки профили;

–  местоположението на водовземното съоръжение, включително геодезически координати и надморска височина на устието на съоръжението или на характерни точки от линейните съоръжения;

– информация за оборудването на съоръжението за експлоатация;

– декларация за годината на изграждане на съоръжението;

– декларация за намеренията на собственика за ползване или консервиране на съоръжението;

– копие от документ за платена такса в размер на 250 лева, съгласно тарифата по чл. 72 от Закона за опазване на околната среда

В срок до два месеца от подаването на заявлението Директорът на басейнова дирекция проверява документите и ако са изпълнени изискванията, вписва съоръжението в съответния регистър по чл. 118г, ал. 3 от Закона за водите и уведомява писмено съответните заявители.

Водовземане от регистрираните водовземни съоръжения може да стане едва след издаване на съответното разрешително при условията и по реда на Закона за водите.

Когато не са изпълнени гореописаните изисквания Директорът на басейнова дирекция отказва вписване в съответния регистър по чл. 118г, ал. 3 от Закона за водите и предписва ликвидиране на съоръжението.