Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Информация за регистрация на кладенци за собствени нужди съгласно § 41, ал. 7 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда

1.Собствениците на кладенци за задоволяване на собствени потребности на гражданите, разположени в границите на населените места и селищните образувания, за които до влизането в сила на този закон (27.11.2018 г) не са подали заявления за вписване в регистъра по чл. 118г, ал. 3, т. 5 от Закона за водите, в срок до две години от влизането му в сила (до 27.11.2020 г.) подават в съответната басейнова дирекция заявление за вписване в регистъра.
2.Заявлението за регистрация на водовземно съоръжение за собствени потребности на гражданите е необходимо да съдържа следната информация:

 1. трите имена на собственика на имота, в който е изграден кладенецът;
 2. тип на кладенеца (шахтов, сондажен);
 3. данни за поземления имот: идентификатор, адрес, трайно предназначение, начин на трайно ползване;
 4. дълбочина на кладенеца;
 5. диаметър на тръбата или на отвора на зиданите кладенци;
 6. начин на черпене на водата – с кофа или с помпа;
 7. цел, за която се ползва водата.
 • Прилагат се следните документи:
 1. Актуална скица на имота,в който е изграден кладенецът;

Забележка: водовземните съоръжения за подземни води, изградени до 23 декември 2016 г., за които няма издадени строителни книжа, са търпими строежи по Закона за устройство на територията.

След преглед и анализ на внесените документи и ако са изпълнени изискванията на чл. 43 от Закона за водите, а именно:

 1. Собственици или ползватели на недвижим имот да са физическите лица;
 2. Имотът, в който е изграден кладенецът да бъде в границите на населените места и селищните образувания;
 3. Наличие на разполагаем ресурс определен в Плана за управление на речните басейни.

Ако са спазени всички от гореописаните условия, водовземното съоръжение се вписва в регистъра на кладенците за задоволяване на собствени потребности на гражданите и се издава Удостоверение за регистрирането му.

Ако някое от посочените по-горе законни изисквания не е изпълнено, водовземното съоръжение не може да бъде регистрирано по реда на Закона за водите и не може да се извършва водовземане.