Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

ОРХУСКА КОНВЕНЦИЯ

Конвенция за достъп до информация, участие на обществеността в процеса на взимане на решения и достъп до правосъдие по въпроси на околната среда

Конвенцията за достъп до информация, участието на обществеността в процеса на взимане на решения и достъп до правосъдие по въпроси на околната среда (Орхуска конвенция) се счита за нов модел на взаимоотношения на международно, национално и местно ниво.

Нейната цел е: гражданите, неправителствените организации, обществеността да могат да играят много по-съществена роля при формирането и осъществяването на политиката за опазване на околната среда и гражданите да бъдат своевременно и по-пълно информирани за качеството на жизнената среда, която ги заобикаля.

Тя съдейства за засилване на отговорността на гражданите за опазване на околната среда.

Прилагането на практика на този модел съдейства за изпълнението на едни от основните принципи на устойчивото развитие, в контекста на решенията на Световната среща по устойчиво развитие проведена в Йоханесбург през 2002 г. Конвенцията е регионална – на държавите-членки на Икономическата комисия за Европа към ООН.

Република България подписа конвенцията при нейното откриване за подписване в Орхус, Дания, на 25 юни 1998 г., по време на Четвъртата министерска конференция “Околна среда за Европа”.

Конвенцията влезе в сила през октомври 2001 г., когато набра необходимия брой ратифицирали я страни – 16.

Конвенцията бе ратифицирана от България със закон, който бе приет от Народното събрание на 2 октомври 2003 г.

Конвенцията е в сила за нашата страна от 16 март 2004 г.

Ефективното прилагане на конвенцията в България допринася за развитие на гражданското общество, води до по-голяма прозрачност на процеса на взимане на решения на национално и местно ниво и по-активно участие на различни обществени групи в този процес.

Нейното прилагане съдейства за по-пълно отчитане на екологичните съображения при разработването и изпълнението на секторните политики, стратегии, планове за действие, програми и проекти, в контекста на устойчивото развитие.

Ратифицирането на конвенцията се отразява много положително на процеса на присъединяване на страната ни в Европейския съюз, в сектор “Околна среда”. България работи в синхрон с европейските страни по прилагането на конвенцията.

Основни ангажименти, произтичащи от Конвенцията:

1. Осигуряване на достъп на обществеността до информация за околната среда.
2. Събиране и разпространение на информация за околната среда.
3. Предоставяне на възможности за участие на обществеността при вземането на решения по определени дейности, които оказват въздействие върху околната среда, а също и при разработването на проекти на нормативни актове, стратегии, планове и програми, касаещи околната среда.
4. Гарантиране на достъп на представители на обществеността до административни и съдебни процедури за оспорване на действия или пропуски на частни лица или държавни органи, които не спазват процедурите за достъп до информация за околната среда, участие на обществеността при вземането на решения за дейности с въздействие върху околната среда или нарушават разпоредбите на националното законодателство, касаещо околната среда.
5. Въвеждане на адекватни и ефективни средства за правна защита, които са справедливи, безпристрастни и своевременни, без да бъдат недостъпни по отношение на разходите, които следва да се направят за тях от страна на представителите на обществеността.

Инструменти за прилагане на национално ниво:

 1. Процедура за достъп до обществена информация, свързана с околната среда.
 2. Предоставяне на информация за околната среда на обществеността посредством:
  • поддържане на информационни системи, регистри и бази данни с публичен достъп;
  • публикуване на доклади за състоянието на околната среда; информация за стратегически документи, нормативни, общи и индивидуални административни актове, контролна дейност, достъп до административни и съдебни процедури, съдебни решения и др.
 3. Информационно-образователни дейности за повишаване на общественото съзнание и култура в областта на околната среда.
 4. Провеждане на обществени консултации в рамките на процедурите по:
  • оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения (ОВОС), екологична оценка на планове и програми (ЕО) и оценка за съвместимост със зоните по Натура 2000 (ОС);
  • комплексни разрешителни; предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях;
  • приемане на нормативни актове и стратегически документи, касаещи околната среда.
 5. Осигуряване на възможност за обжалване пред съд на основание неспазване на разпоредбите на свързаното с околната среда законодателство на:
  • решения/откази за предоставяне на достъп до информация за околната среда;
  • решения/становища по ОВОС/ЕО/ОС;
  • други нормативни, общи и индивидуални административни актове (решения, заповеди, разрешителни, лицензи и др.), свързани с околната среда.
 6. Средства за правна защита под формата на:
  • забрана за изпълнението на административни актове и съответно извършване на дейности, които могат да окажат вредно въздействие върху околната среда;
  • обезщетения за причини вреди от замърсяване или увреждане на околната среда;
  • защита срещу неоснователни действия и бездействия на администрацията.

Подробна информация относно законодателството и инструментите, чрез които се осигуряват правата на гражданите и неправителствените организации в България на достъп до информация и участие във вземането на решения в областта на околната среда, както и средствата за правна защита на техните интереси, е представена в Националния доклад за прилагане на Орхуската конвенция. Последен Национален доклад за прилагане на Орхуската конвнеция (от 2021 г.):

Съобразно чл. 9, ал. 5 от Орхуската конвнеция, информация относно достъпа до административни и съдебни процедури за обжалване в България е налична освен в Националния доклад, също и на Европейския портал за електронно правосъдие, с достъп тук

 

Текст на конвенцията:

Методически документи:

Наръчник за прилагане на Орхуската конвенция

Насоки от Маастрихт за ефективно участие на обществеността в процесите на вземане на решения

Насоки от Алма Ата относно утвърждаване на принципите на Орхуската конвенция в международни форуми

Наръчник относно разкриването на информация за околната среда за оператори, предоставящи обществени услуги

 

Национален координатор за конвенцията: Христо Стоев – държавен експерт в дирекция “Координация по въпросите на ЕС и международно сътрудничество”, Министерство на околната среда и водите, София 1000, бул. М. Луиза №22, тел. 02/ 940 6345, e-mail: hstoev@moew.government.bg


Официален сайт http://www.unece.org/env/pp/welcome.html