Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Предварителна оценка на риска от наводнения на Западнобеломорски район за басейново упралвение (2022-2027)

 

 Предварителна оценка на риска от наводнения на Западнобеломорски район за басейново упралвение (2022-2027) – Основен доклад

Приложение 1Резюме на ПОРН

Приложение 2Използвани данни за изготвяне на ПОРН

Приложение 3Анкета за описание на минали наводнения

Приложение 4Критерии и прагове за определяне на минали наводнения със значителни неблагоприятни последици според чл. 4.2.(б) от ДН

Приложение 5Списък с регистрирани наводнения, случили се в периода 2011-2019 г. на територията на Западнобеломорски район за басейново управление

Приложение 6Критерии за значимост на сериозни минали наводнения според чл. 4.2.(в) от ДН

Приложение 7Критерии и прагове за определяне на потенциални неблагоприятни последици от бъдещи наводнения според чл. 4.2.(г) от ДН

Приложение 8Списък на определените места за потенциални бъдещи наводнения в Западнобеломорски РБУ според чл. 4.2.(г) от ДН

Приложение 9Критерии и правила за определяне на райони със значителен потенциален риск от наводнения

Приложение 10Списък на определените РЗПРН за Западнобеломорски РБУ

Приложение 11Таблица с оценка по критериите за риска от наводнение на определените РЗПРН за Западнобеломорски РБУ

Приложение 12Паспорти на определените РЗПРН за Западнобеломорски РБУ

Приложение 13ГИС данни на определените РЗПРН за Западнобеломорски РБУ

Приложение 14Карти

Приложение 15Проведени консултации с обществеността за изготвяне и представяне на ПОРН

Приложение 16: Списък с постъпили становища и предложения от проведени консултации с обществеността