Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Публично обявяване на заявление с вх. № РР-01-281/19.11.2018 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект

Публично обявяване на заявление с вх. № РР-01-281/19.11.2018 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект дере, приток на река Места, с цел заустване на отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на обект „Канализационна системасело Теплен”, общ. Хаджидимово, обл. Благоевград…./РР-13–3-3