Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Публично обявяване на Заявление с вх. №РР-12-2/15.05.2023 г., коригирано с вх. №РР-12-2(5)/09.06.2023 г. от г-жа М. Йорданова, управител на „ВЕЛИ АВ ХОРСИЗ“ ЕООД, с. Ковачевци за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект река Ракиловска река, с цел заустване на отпадъчни води в повърхностни води за проектиране на обект „Кланица“, поземлен имот с идентификатор 37513.42.33 по КККР на с. Ковачевци

Публично обявяване на Заявление с вх. №РР-12-2/15.05.2023 г., коригирано с вх. №РР-12-2(5)/09.06.2023 г. от г-жа М. Йорданова, управител на „ВЕЛИ АВ ХОРСИЗ“ ЕООД, с. Ковачевци за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект река Ракиловска река, с цел заустване на отпадъчни води в повърхностни води за проектиране на обект „Кланица“, поземлен имот с идентификатор 37513.42.33 (предишен идентификатор 37513.42.31; номер по предходен план 042031) по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Ковачевци, общ. Ковачевци, обл. Перник, ЕКАТТЕ 37513…/РР-12-2-12_СЪОБЩЕНИЕ …/РР-12-2-12_ПИСМО