Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Публично обявяване на заявление, подадено от „И ЕНД А” ЕООД – гр. Дупница, за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи  водовземни съоръжения

Публично обявяване на заявление, подадено от И ЕНД А” ЕООД – гр. Дупница, за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи  водовземни съоръжения…/РР-07-6-5