Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Публично обявяване по заявление с вх. № РР-01-6/05.08.2022 г., подаденo от ЗП Д. Рангелов, за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект, р. Бистрица

Публично обявяване по заявление с вх. № РР-01-6/05.08.2022 г., подаденo от ЗП Д. Рангелов, за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект, р. Бистрица…/РР-01-6 -17-СЪОБЩЕНИЕ…/РР-01-6-17-ПИСМО