Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Публично обявяване на заявление от „Карелия 2011” ООД, с. Струмяни, община Струмяни, за издаване на разрешително за водовземане от подземни води

Публично обявяване на заявление от „Карелия 2011” ООД, с. Струмяни, община Струмяни, за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения с цел самостоятелно питейно-битово водоснабдяване и други цели, имот № 000394, землище с. Крупник, община Симитли…/РР-01-319-14