Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Новият състав на Басейновия съвет проведе първото си редовно заседание

Новият състав на Басейновия съвет към Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ проведе днес първото си редовно заседание. На него бяха представени  новите членове на съвета, както и актуална информация за дейността на дирекцията и приоритетите й. Акцент беше поставен върху сега действащите План за управление на речните басейни и План за управление на риска от наводнения (2016-2021 г.) за Западнобеломорски район и предстоящите задачи при актуализирането на двата стратегически документа.

Обсъдено бе изпълнението на мерките за наблюдение и контрол от Становище по ЕО № 4-2/2016 г. на ПУРБ (2016-2021 г.) и Становище по ЕО № 3-1/2016 г. на ПУРН (2016-2021 г.) на министъра на околната среда и водите при прилагане на Плана за управление на речните басейни (2016-2021 г.) и План за управление на риска от наводнения (2016-2021 г.) на Западнобеломорски район. Тема на заседанието бяха и промените, свързани с регистрационния режим на водовземните съоръжения от подземни води (кладенци за задоволяване на собствени потребности на гражданите) съгласно изменение и допълнение към Закона за водите и Закон за опазване на околната среда (обнародвани в  „Държавен вестник“, бр.98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г.).

Дискутирани бяха въпроси, породени от представените резултати от изпълнението на мерките по наблюдението и контрола, липсата на финансов ресурс за изпълнението на мерките,  в т.ч. налагането на конкретни санкции при констатирани нарушения на разпоредбите на Закона за водите и др.

Специално внимание бе отделено и за отчитането на ефекта на мерките, заложени в становището по ЕО на ПУРН върху състоянието на водните тела.

Материали от заседанието – тук и тук.