Становище за допустимостта на горскостопанска програма за имот 16208.134.5 в землището на с. Горна Диканя

Становище за допустимостта на горскостопанска програма за имот 16208.134.5 в землището на с. Горна Диканя, общ. Перник в подотдели 159 „е”, по ГСП от 2018 год. на ТП ДЛС Витошко – Студена…/П-01-256-1