Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

БДЗБР стартира изпълнението на мярка от ПУРН

БДЗБР стартира изпълнението на мярка от ПУРН

Служителите на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ (БДЗБР) се включиха в обучение по използване на ГИС продукти с отворен код QGIS.
Обучението е в изпълнение на мярка, включена в Плана за управление на риска от наводнения (ПУРН) на Западнобеломорски район (2016-2021), а именно „Създаване на капацитет на компетентните органи (БД)“.
Мярката осигурява изпълнението на национален Приоритет №5 Подобряване на административния капацитет за управление на риска от наводнения (УРН), Цел 5.3 Повишаване на квалификацията на персонала, ангажиран с управлението на риска от наводнения и на отговорностите на БДЗБР в националната програма за изпълнението на ПУРН.
Курсът ще се проведе на два етапа – обучение за начинаещи и обучение за напреднали.

Изпълнението на мярка „Създаване на капацитет на компетентните органи (БД)” ще допринесе за надграждане на знанията на служителите за ефективно управление на данни, вземане на информирани, обосновани решения и управление на пространствена информация. Ще се повиши ефективността на работните процеси и ще бъде осигурено Уеб сървърно пространство за 1 година, заедно с изграждане на уеб ГИС платформа, на която може да публикуват и споделят ГИС данни.

               

Повишаването на компетенциите на държавната администрация ще доведе до още по- ефективно изпълнение на задълженията им и до подобряване качеството на предоставяните услуги на гражданите и бизнеса.