Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

„Горскостопанска програма за подотдели 6-в, 6-г и 6-1, имот 63152.13.13, с. Рударци, община Перник, област Перник на територията на ТП ДЛС „Витошко – Студена” 

„Горскостопанска програма за подотдели 6-в, 6-г и 6-1, имот 63152.13.13, с. Рударци, община Перник, област Перник на територията на ТП ДЛС „Витошко – Студена” …/П-01-153-1