Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение за „Изграждане на резервоар за питейна вода в част от поземлен имот с идентификатор 43150.4.62 по одобрени КККР на с. Ласкарево

Инвестиционно предложение за „Изграждане на резервоар за питейна вода в част от поземлен имот с идентификатор 43150.4.62 по одобрени КККР на с. Ласкарево, община Сандански, област Благоевград“, с възложител Община Сандански…/П-01-80-1