Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Публично обявяване на заявление с вх. № РР-01-229/05.09.2018 г., коригирано с вх. №РР-01-229(4)/15.11.2018 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително

Публично обявяване на заявление с вх. № РР-01-229/05.09.2018 г., коригирано с вх. №РР-01-229(4)/15.11.2018 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект река Мурсалка, ляв приток на река Сърнена (Караджа дере), с цел заустване на отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на обект „Канализационна системасело Змейца”, общ. Доспат, обл. Смолян…/РР-01-229_11