Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Публично обявяване по заявление от Директора на „ЮЗДП“ ДП – Благоевград  за oткриване на процедура за издаване на  разрешително за водовземане повърхностен воден обект с цел  изграждане на съоръжение за водовземане от повърхностни води за захранване на водоем за борба с пожарите в м. „Сарачевото“

Публично обявяване по заявление от Директора на „ЮЗДП“ ДП – Благоевград  за oткриване на процедура за издаване на  разрешително за водовземане повърхностен воден обект с цел  изграждане на съоръжение за водовземане от повърхностни води за захранване на водоем за борба с пожарите в м. „Сарачевото“, землище на с. Влахи, община Кресна…./РР-01-6-3